Language of document :

Pritožba, ki jo Stena Line Scandinavia AB vložila 25. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-631/15, Stena Line Scandinavia/Komisija

(Zadeva C-175/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Stena Line Scandinavia AB (zastopnika: L. Sandberg-Mørch, advokat, P. Alexiadis, Solicitor)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Danska, Föreningen Svensk Sjöfart

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-630/15 v delu, v katerem je zavrnilo prvi in tretji predlog pritožnice v zvezi z ukrepi, odobrenimi družbi Femern Landanlæg; njena drugi in tretji predlog v zvezi s trditvami, da je Komisija napačno uporabila pravo oziroma imela resne težave v zvezi s spodbujevalnim učinkom pomoči, scenarijem nasprotnih dejstev, na katerega se je Komisija oprla pri oceni nujnosti pomoči, in ugotovitvijo, da pomoč, odobrena družbi Femern A/S, ni povzročila nezakonitega izkrivljanja konkurence;

nasprotni stranki naloži, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške pritožnice.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica zoper izpodbijano sodbo navaja šest razlogov:

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(1) in 108(2) PDEU s tem, da je sklenilo, da Komisija ni napačno uporabila prava in ni imela resnih težav pri ugotovitvi, da zaradi državnih poroštev in posojil, odobrenih družbi A/S Femern Landanlæg za železniške povezave z zaledjem države na Danskem, ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker zadevni trg ni bil odprt za konkurenco.

Pritožnica trdi, da temelji napačna ugotovitev Splošnega sodišča na štirih napakah pri uporabi prava, ki pomenijo štiri dele prvega pritožbenega razloga:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da zaradi državnih poroštev in posojil, odobrenih družbi A/S Femern Landanlæg, ni prišlo izkrivljanja konkurence, čeprav so stalna povezava (ki jo izvaja družba Femern A/S) in železniške povezave z zaledjem države na Danskem (ki jih izvaja družba Femern Landanlæg) en celovit projekt in je bilo za državna poroštva in posojila, odobrena družbi Femern A/S, že ugotovljeno, da izkrivljajo konkurenco.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da trg upravljanja železniške infrastrukture na Danskem de lege ni odprt za konkurenco.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da trg upravljanja železniške infrastrukture na Danskem de facto ni odprt za konkurenco.

Trga izgradnje in vzdrževanja železniške infrastrukture, ki sta odprta za konkurenco, sta ločena od trga upravljanja in izvajanja v ožjem pomenu železniške infrastrukture;

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(1) in 108(2) PDEU s tem, da je ugotovilo, da Komisija ni napačno uporabila prava in ni imela resnih težav pri ugotovitvi, da državna poroštva in posojila, odobrena A/S Femern Landanlæg za financiranje železniške povezave z zaledjem države na Danskem, niso vplivala na trgovino med državami članicami.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(3)(b) in 108(2) PDEU s tem, da je ugotovilo, da je mogoče stroške za povezave z zaledjem države vključiti v izračun največje dovoljene intenzivnosti pomoči za stalno povezavo (v okviru analize združljivosti), čeprav financiranje povezav z zaledjem države po mnenju Splošnega sodišča ne pomeni državne pomoči.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(3)(b) in 108(2) PDEU s tem, da je ugotovilo, da Komisija ni napačno uporabila prava in ni imela resnih težav pri ugotovitvi, da je imela pomoč družbi Femern A/S spodbujevalni učinek;

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 107(3)(b) in 108(2) PDEU s tem, da je ugotovilo, da Komisija ni napačno uporabila prava in ni imela resnih težav pri ugotovitvi, da so danski organi predložili primeren scenarij nasprotnih dejstev pri oceni nujnosti pomoči.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da zaradi pomoči, odobrene družbi Femern A/S, ni prišlo do nezakonitega izkrivljanja konkurence.

____________