Language of document :

Överklagande ingett den 25 februari 2019 av Stena Line Scandinavia AB av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-631/15, Stena Line Scandinavia mot kommissionen

(Mål C-175/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Stena Line Scandinavia AB (ombud: L. Sandberg-Mørch, advokat, P. Alexiadis, Solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Danmark, Föreningen Svensk Sjöfart

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 13 december 2018 i mål T-631/15, i den del den avslog klagandens första och tredje yrkanden avseende de stödåtgärder som beviljats Femern Landanlæg , andra och tredje yrkanden avseende påståendet att kommissionen hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning eller inte haft fog för sin ståndpunkt beträffande stödets stimulanseffekt, det kontrafaktiska scenario som kommissionen lade till grund för prövningen av huruvida stödet var nödvändigt, samt konstaterandet att det stöd som beviljats Femern A/S inte orsakade otillbörlig snedvridning av konkurrensen,

förplikta motparterna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden sex grunder.

Den första grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.1 och 108.2 FEUF, då den fann att kommissionen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och med rätta fastställt att de statliga garantier och de statliga lån som beviljats A/S Femern Landanlæg för danska järnvägsförbindelser till inlandet inte skulle snedvrida konkurrensen, eftersom den relevanta markanden inte var konkurrensutsatt.

Klagandena anser att tribunalens felaktiga slutsats i detta avseende beror på fyra fall av felaktig rättstillämpning, motsvarande fyra delgrunder:

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den fann att de statliga garantier och statliga lån som A/S Femern Landanlæg beviljats inte kunde påverka konkurrensen, trots att Fixed Link (som drivs av Femern A/S) och Danish rail Hinterland Connections (som drivs av Femern Landanlæg) tillsammans utgör ett integrerat projekt, och trots att de statliga garantierna och de statliga lån som Femern A/S beviljats redan har ansetts kunna snedvrida konkurrensen.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den fann att marknaden för förvaltningen av järnvägars infrastruktur i Danmark ”de lege” inte är konkurrensutsatt.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den fann att marknaden för förvaltningen av järnvägars infrastruktur i Danmark ”de facto” inte är konkurrensutsatt.

Marknaderna för konstruktion och underhåll av järnvägarnas infrastruktur, vilka är konkurrensutsatta, är separata i förhållande till marknaden för förvaltning och drift, i strikt bemärkelse, av järnvägarnas infrastruktur.

Den andra grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.1 och 108.2, då den fann att kommissionen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och med rätta fastställt att de statliga garantierna och de statliga lån som beviljats A/S Femern Landanlæg för att finansiera danska järnvägsförbindelser till inlandet inte skulle påverka handeln mellan medlemsstaterna.

Den tredje grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.3 b och 108.2 FEUF, då den fann att kostnaderna för Hinterland Connections kunde inkluderas i beräkningen av den högst tillåtna stödnivån för Fixed Link (inom ramen för förenlighetsprövningen), trots att tribunalen slagit fast att den finansiering som beviljats Hinterland Connections inte utgjorde statligt stöd.

Den fjärde grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.3 b FEUF och 108.2 FEUF, då den fann att kommissionen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och med rätta fastställt att stödet till Femern A/S hade en stimulanseffekt.

Den femte grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.3 b FEFU och 108.2 FEUF, då den fann att kommissionen inte hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och med rätta fastställt att de danska myndigheterna hade presenterat ett lämpligt kontrafaktiskt scenario för prövningen av huruvida stödet var nödvändigt.

Den sjätte grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning då den fann att det stöd som beviljats Femern A/S inte orsakade otillbörlig snedvridning av konkurrensen.

____________