Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portugal) den 31 januari 2019 – LE mot Transportes Aéreos Portugueses, SA

(Mål C-74/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18

Parter i det nationella målet

Kärande: LE

Svarande: Transportes Aéreos Portugueses, SA

Tolkningsfrågor

Omfattar begreppet ”extraordinära omständigheter” i skäl 14 i förordning (EG) nr 261/20041 den omständigheten att en passagerare under en flygning biter andra passagerare och angriper de besättningsmedlemmar som försöker lugna honom, så att det enligt flygplanets kapten motiverar en omdirigering till närmaste flygplats för att låta nämnda passagerare stiga av och lasta av hans bagage, vilket gör att flygplanets ankomst till bestämmelseorten blir försenad?

Kan lufttrafikföretaget befrias från ansvar för den försenade avgången för ett flygplan på återresan, på vilket den passagerare som framställt ett krav (nu kärande) har stigit ombord, på grund av en ”extraordinär omständighet” som uppkommit på den omedelbart föregående ditresan med samma flygplan?

Vidtog lufttrafikföretaget (svaranden i målet) alla rimliga åtgärder utan att förseningen kunde undvikas, i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning nr 261/2004, då det analyserade och drog slutsatsen att den redan uppenbara förseningen inte skulle ha kunnat undvikas även om att annat flygplan hade skickats, och då det hänvisade den mellanlandande passageraren (käranden i målet) till flygningen dagen därpå, eftersom det företaget bara har en flygning per dag till passagerarens slutliga bestämmelseort?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).