Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Zaragoza (Španělsko) dne 9. ledna 2019 – Ibercaja Banco, S.A. v. TJ a UK

(Věc C-13/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Zaragoza

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ibercaja Banco, S.A.

Odpůrci: TJ a UK

Předběžné otázky

1.    Lze s ohledem na článek 3 směrnice 93/131 považovat za všeobecnou smluvní podmínku změnu ujednání o minimálním úroku ve formě, v níž byla stanovena, jak se uvádí v popisu skutkových okolností?

2.    Lze za stejných okolností považovat za všeobecnou smluvní podmínku vzdání se práva podat žalobu vůči bance za všeobecnou smluvní podmínku, tedy může smluvní podmínka obecné povahy stanovená poskytovatelem, jejíž obsah nebyl spotřebiteli nijak vysvětlen?

3.    Jsou za uvedených okolností, pokud mají důsledky uvedené všeobecné smluvní podmínky významný dopad na spotřebitele, splněny požadavky na jednoznačnost, transparentnost a skutečnou srozumitelnost hospodářské zátěže, poskytnutí informací před uzavřením smlouvy a individuální jednání, které stanoví články 3 a 4 směrnice 93/13?

4.    Má být požadavek na poskytnutí informací před uzavřením smlouvy při určování zneužívající povahy smluvního ujednání (články 4 a 5 směrnice [93/13]) posuzován stejně přísně či dokonce přísněji v případě sjednání změny předvídatelně neplatného ujednání (konkrétní hospodářské důsledky změny, informace o související judikatuře a jejích konkrétních účincích, atd.)?

5.    Postačuje ke změně pravděpodobně neplatného ujednání rukou psaný opis vyhotovený spotřebitelem, v němž se uvádí změna potenciálně neplatného ujednání, při splnění požadavků na poskytnutí informací před uzavřením smlouvy a na jednoznačnost stanovených v článcích 4 a 5 směrnice [93/13]?

6.    Má skutečnost, že změnu či smír navrhl bankovní subjekt a že bylo zakázáno vynést dokument z budovy banky, pokud jej spotřebitel nepodepsal, zvláštní význam při posuzování možné zneužívající povahy zmírňujícího ujednání (články 4 a 5 směrnice [93/13])?

7.    Lze ujednání, které je pravděpodobně neplatné z důvodu zneužívající povahy, změnit (zásada nezávaznosti zneužívajícího ujednání)?

8.    Může se spotřebitel vzdát práva podat žalobu, pokud je určité ujednání pravděpodobně neplatné z důvodu zneužívající povahy [článek 3 směrnice (93/13), ve spojení s bodem 1 písm. q) přílohy směrnice 93/13, a zásada nezávaznosti zneužívajícího ujednání stanovená v článku 6 směrnice])?

9.    Má být v případě kladné odpovědi požadavek na poskytnutí informací před uzavřením smlouvy stejně přísný či přísnější, než požadavek platný v okamžiku uzavření původní smlouvy?

10.    Nelze na základě požadavku na poskytnutí informací před uzavřením smlouvy (články 4 a 5 směrnice [93/13]) ujednání o vzdání se práva podat žalobu považovat za druhořadé a vedlejší ujednání (články 3, 4 a 5 směrnice [93/133])?

11.    Narušuje platnost změny pravděpodobně neplatných ujednání a vzdání se nároku na podání žaloby na prohlášení jejich neplatnosti a nezávaznosti odrazující účinek ve vztahu k podnikateli, který smlouvu navrhl (článek 7 směrnice [93/13] a [rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Gutiérrez Naranjo a další, C 154/152 )?

12.    Může ujednání předvídatelně neplatné z důvodu zneužívající povahy, na základě článků 3 a 4 směrnice 93/13 zavazovat spotřebitele, kterého se týká, v důsledku toho, že banka se po uzavření smlouvy obsahující dané ujednání s klientem dohodne, že podnikatel nebude uplatňovat zneužívající ujednání výměnou za jiné plnění poskytnuté spotřebitelem? To znamená, že je potvrdí účinnost neplatného ujednání dohodou se spotřebitelem o nahrazení tohoto ujednání jiným ujednáním, které je pro spotřebitele příznivější. Může být taková dohoda v rozporu s čl. 6 odst. 1 směrnice [93/13]?

13.    Je takové jednání bankovního subjektu, jaké je popsané v části týkající se skutkových okolností, porušením zákazu nekalého jednání a nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům, který je stanoven v bodě 18 odůvodnění a v článcích 6 a 7 směrnice 2005/293 ?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29)

2 Rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Gutiérrez Naranjo a další (C-154/15, C-307/15 a C-308/15, EU:C:2016:980)

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)