Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Zaragoza (Spanien) den 9. januar 2019 – Ibercaja Banco, S.A. mod TJ og UK

(Sag C-13/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Provincial de Zaragoza

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ibercaja Banco, S.A.

Sagsøgte: TJ og UK

Præjudicielle spørgsmål

Kan en ændring af affattelsen af den gulvklausul, der gjorde sig gældende, da aftalen blev indgået, jf. de faktiske omstændigheder, i betragtning af artikel 3 i direktiv 93/13 1 kvalificeres som et generelt kontraktvilkår?

Kan et afkald på retten til at anlægge et søgsmål mod en bank under de samme omstændigheder kvalificeres som et generelt kontraktvilkår? Med andre ord: kan et kontraktvilkår af generel karakter, som er affattet af den erhvervsdrivende, hvis indhold ikke forklares til forbrugeren, kvalificeres som et generelt kontraktvilkår?

Når konsekvenserne af dette generelle vilkår under disse omstændigheder har en væsentlig betydning for forbrugeren, er kravene om, at den økonomiske byrde, oplysningerne forud for indgåelsen af aftalen og den individuelle forhandling skal være klare, gennemsigtige og forståelige, således som det kræves i artikel 3 og 4 i direktiv 93/13, da opfyldt?

Er kravet om oplysninger forud for indgåelsen af aftalen med henblik på vurderingen af, hvorvidt et kontraktvilkår er urimeligt (artikel 4 og 5 i direktiv [93/13]) det samme eller endda strengere, når der indgås aftale om ændring af et vilkår, som formentlig er ugyldigt (de konkrete økonomiske konsekvenser af ændringen, oplysninger om retspraksis desangående og de konkrete virkninger heraf osv.)?

Er en kopi underskrevet af forbrugeren, som fremhæver ændringen af det potentielt ugyldige vilkår, tilstrækkelig til at opfylde de betingelser om oplysninger forud for indgåelsen af aftalen og om klarhed, som gør sig gældende i henhold til artikel 4 og 5 i direktiv [93/13] for at ændre et vilkår, som formentlig er ugyldigt?

Er den omstændighed, at banken tager initiativet til ændrings- eller forligsforslaget, og forbuddet mod at tage dokumentet med ud fra bankens kontor, medmindre forbrugeren har underskrevet det, af særlig betydning i forbindelse med vurderingen af, om ændringen af vilkåret er urimeligt (artikel 4 og 5 i direktiv [93/13])?

Kan et vilkår, som formentlig er ugyldigt, idet det er urimeligt, ændres (princippet om, at urimelige kontraktvilkår ikke binder forbrugeren)?

Er det med hensyn til et vilkår, som formentlig er ugyldigt, idet det er urimeligt for forbrugeren, muligt, at denne giver afkald på retten til at sagsøge (artikel 3 i direktiv [93/13], sammenholdt med afsnit 1, litra q), i bilaget til direktiv 93/13, og princippet om, at urimelige kontraktvilkår ikke binder forbrugeren, i direktivets artikel 6)?

Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende, er kravet om oplysninger forud for indgåelsen af aftalen da det samme eller strengere end det krav, der gør sig gældende på tidspunktet for indgåelsen af den oprindelige aftale?

Er det i betragtning af kravet om oplysninger forud for indgåelsen af aftalen (artikel 4 og 5 i direktiv [93/13]) ikke muligt at underkaste vilkåret om afkald på retten til at anlægge søgsmål en sekundær og subsidiær behandling (artikel 3, 4 og 5 i direktiv [93/13])?

Er gyldigheden af ændringen af vilkår, som formentlig er ugyldige, og afkaldet på retten til at anlægge søgsmål med henblik på en ugyldighedserklæring og ophævelse af virkningen i strid med den afskrækkende virkning over for den erhvervsdrivende (artikel 7 i direktiv [93/13] og dom af 21.12.2016 2 )?

Kan et kontraktvilkår, som formentlig er ugyldigt, idet det er urimeligt, under anvendelse af artikel 3 og 4 i direktiv 93/13 være bindende for en forbruger, der er berørt heraf, idet banken efter indgåelsen af den kontrakt, der indeholder vilkåret, aftaler med forbrugeren, at selskabet ophører med at anvende det urimelige vilkår til gengæld for en anden ydelse fra forbrugeren? Således gives det ugyldige kontraktvilkår virkning gennem aftalen med forbrugeren, idet det pågældende vilkår erstattes med et vilkår, der er mere gunstigt for forbrugeren. Kan en aftale af denne type være i strid med artikel 6, stk. 1, i direktiv [93/13]?

Er en adfærd udøvet af banken såsom den under de faktiske omstændigheder beskrevne i strid med forbuddet mod illoyal adfærd og urimelig handelspraksis over for forbrugerne, som er anført i 14. betragtning til og artikel 6 og 7 i direktiv 2005/29 3 ?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).

2     Dom af 21.12.2016, Gutiérrez Naranjo m.fl. (C-154/15, C-307/15 og C-308/15, EU:C:2016:980).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT 2005, L 149, s. 22).