Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Zaragoza (Espanja) on esittänyt 9.1.2019 – Ibercaja Banco SA v. TJ ja UK

(asia C-13/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Zaragoza

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ibercaja Banco SA

Vastapuolet: TJ ja UK

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan direktiivin 93/131 3 artikla huomioon, voidaanko vähimmäiskorkoehdon muutosta, siinä muodossa kuin se on esitetty sopimuksessa ja kuvattu tosiseikoissa, pitää yleisenä sopimusehtona?

Voidaanko samoissa olosuhteissa yleisenä sopimusehtona pitää luopumista kanteen nostamisesta pankkia vastaan eli voidaanko sopimusehtoa, jonka tarjouksen tekevä elinkeinonharjoittaja on laatinut yleisesti ja jonka sisältöä ei ole selitetty millään tavoin sopimuksen tekevälle kuluttajalle, pitää yleisenä sopimusehtona?

Kun kyseisen yleisen sopimusehdon seuraukset ovat kuluttajalle huomattavia, onko näissä olosuhteissa täytetty direktiivin 93/13 3 ja 4 artiklan vaatimukset, jotka koskevat selkeyttä, läpinäkyvyyttä, taloudellisen rasitteen tosiasiallista ymmärrettävyyttä, sopimusta edeltäviä tietoja ja sopimusehtojen neuvottelemista erikseen?

Kun ratkaistaan sopimusehdon kohtuuttomuutta (direktiivin 93/13 4 ja 5 artikla), onko ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja koskevan vaatimuksen oltava samanlainen tai jopa ankarampi silloin, kun sovitaan ennalta arvioiden pätemättömän edellytyksen kohtuullistamisesta (kohtuullistamisen konkreettiset taloudelliset seuraukset, varoitus tätä koskevasta oikeuskäytännöstä ja sen konkreettisista vaikutuksista jne.)?

Onko kuluttajan käsin kirjoittama teksti, jossa mainitaan mahdollisesti pätemättömän sopimusehdon kohtuullistaminen, riittävä täyttämään ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja ja selkeyttä koskevat vaatimukset, joita edellytetään direktiivin 93/13 4 ja 5 artiklassa, jotta voidaan kohtuullistaa ennalta arvioiden pätemätöntä sopimusehtoa?

Onko sillä, että kohtuullistamista tai sovintoa koskeva aloite on lähtöisin pankilta, ja sillä, että asiakirjan vieminen pankin konttorin ulkopuolelle on ollut kiellettyä, ellei kuluttaja ole allekirjoittanut sitä, erityinen merkitys, kun arvioidaan kohtuullistamisehdon mahdollista kohtuuttomuutta (direktiivin 93/13 4 ja 5 artikla)?

Voidaanko ennalta arvioiden pätemätöntä sopimusehtoa kohtuullistaa (sitomattomuuden periaate)?

Onko mahdollista, että kun kyseessä on ennalta arvioiden kohtuuttomuuden vuoksi kuluttajaan nähden pätemätön sopimusehto, kantaja luopuu kanteen nostamisesta (direktiivin 93/13 3 artikla, luettuna yhdessä direktiivin liitteessä olevan 1 kohdan q alakohdan sekä direktiivin 6 artiklan sitomattomuuden periaatteen kanssa)?

Mikäli tähän vastataan myöntävästi, onko ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja koskevan vaatimuksen oltava sama tai ankarampi kuin alkuperäistä sopimusta tehtäessä edellytettiin?

Onko niin, että ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja koskevan vaatimuksen (direktiivin 93/13 4 ja 5 artikla) perusteella sopimusehtoa, jonka nojalla luovutaan kanteiden nostamisesta, ei voida käsitellä asiakirjoissa toissijaisesti ja sivumennen (direktiivin 93/13 3, 4 ja 5 artikla)?

Ovatko ennalta arvioiden pätemättömien sopimusehtojen kohtuullistamisen pätevyys ja luopuminen kanteesta, jossa vaaditaan niiden toteamista pätemättömiksi ja vaikutuksettomiksi, ristiriidassa sen vaatimuksen kanssa, joka koskee varoittavaa vaikutusta tarjouksen tekevään elinkeinonharjoittajaan nähden (direktiivin 93/13 7 artikla ja 21.12.2016 annettu unionin tuomioistuimen tuomio)2 ?

Voiko kohtuuttomuuden vuoksi direktiivin 93/13 3 ja 4 artiklan nojalla ennalta arvioiden pätemätön sopimusehto sitoa kuluttajaa, jota tämä ehto koskee sellaisen menettelyn perusteella, jossa elinkeinonharjoittaja on sopinut asiakkaan kanssa tämän ehdon sisältävän sopimuksen tekemisen jälkeen siitä, että elinkeinonharjoittaja ei sovella kohtuutonta ehtoa kuluttajan jotain toista suoritusta vastaan? Eli pätemättömästä ehdosta tehdään tehokas sopimalla kuluttajan kanssa sen korvaamisesta toisella, kuluttajan kannalta edullisemmalla ehdolla? Voiko tällainen sopimus olla direktiivin 93/13 6 artiklan 1 kohdan vastainen?

Merkitseekö taustatietojen kuvauksen yhteydessä esitetyn kaltainen pankin menettely sopimatonta menettelyä ja sopimatonta kaupallista menettelyä, jota koskeva kielto on otettu direktiivin 2005/293 johdanto-osan 14 perustelukappaleeseen sekä 6 ja 7 artiklaan?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).

2 Tuomio 21.12.2016, Gutiérrez Naranjo ym. (C-154/15, C-307/15 ja C-308/15, EU:C:2016:980)

3 Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL 2005, L 149, s. 22).