Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Zaragoza (Spania) la 9 ianuarie 2019 – Ibercaja Banco, S.A./TJ y UK

(Cauza C-13/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Zaragoza

Părțile din procedura principală

Recurentă: Ibercaja Banco, S.A.

Intimați: TJ și UK

Întrebările preliminare

În lumina articolului 3 din Directiva 93/131 , modificarea clauzei-prag în forma care figurează în acordul încheiat, astfel cum se menționează în situația de fapt, poate fi calificată drept o condiție contractuală generală?

În aceleași circumstanțe, renunțarea la introducerea unei acțiuni în justiție împotriva băncii poate fi calificată drept o condiție contractuală generală, cu alte cuvinte, o clauză contractuală redactată de profesionistul ofertant cu caracter general și cu privire la al cărei conținut nu se furnizează nicio explicație consumatorului aderent poate fi calificată drept o condiție contractuală generală?

În aceste condiții, în cazul în care consecințele respectivei condiții generale au o importanță considerabilă pentru consumator, au fost respectate cerințele privind claritatea, transparența, inteligibilitatea reală a sarcinii economice, informarea precontractuală și negocierea individuală, prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 93/13?

În vederea aprecierii caracterului abuziv al unei clauze contractuale (articolele 4 și 5 din Directiva [93/13]), cerința privind informarea precontractuală trebuie să fie aceeași sau chiar mai strictă atunci când este convenită moderarea unei condiții care este în mod previzibil nulă (consecințele economice concrete ale moderării, menționarea jurisprudenței aferente și efectele sale concrete etc.)?

Copia manuscrisă întocmită de consumator în care se reiterează moderarea clauzei potențial nule este suficientă pentru a fi îndeplinite cerințele privind informarea precontractuală și claritatea prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva [93/13] pentru a modera o clauză care este în mod previzibil nulă?

Faptul că inițiativa de moderare sau de tranzacționare pornește de la instituția bancară și interdicția de a scoate documentul din sucursala băncii, cu excepția cazului în care acesta a fost semnat de consumator, trebuie să aibă o relevanță deosebită atunci când se apreciază eventualul caracter abuziv al clauzei de moderare (articolele 4 și 5 din Directiva [93/13])?

O clauză care este în mod previzibil nulă ca urmare a caracterului său abuziv poate fi moderată (principiul neobligativității)?

În ceea ce privește o clauză care este în mod previzibil nulă ca urmare a caracterului său abuziv în raport cu consumatorul, [este posibilă] o renunțare la introducerea de acțiuni în justiție de către acesta [articolul 3 din Directiva [93/13] coroborat cu punctul 1 litera (q) din anexa la Directiva 93/13 și principiul neobligativității prevăzut la articolul 6 din directivă]??

În cazul unui răspuns afirmativ, cerința privind informarea precontractuală trebuie să fie aceeași sau mai strictă decât cea impusă în momentul încheierii acordului inițial?

Cerința privind informarea precontractuală (articolele 4 și 5 din Directiva [93/13]) împiedică tratarea clauzei privind renunțarea la introducerea de acțiuni în justiție ca un document secundar și auxiliar (articolele 3-5 din Directiva [93/13])?

Validitatea moderării clauzelor care sunt în mod previzibil nule și renunțarea la introducerea de acțiuni în justiție prin care să se solicite declararea nulității clauzelor și neproducerea de efecte sunt contrare efectului disuasiv față de profesionistul ofertant [articolul 7 din Directiva [93/13] și [Hotărârea din 21 decembrie 2016, Gutiérrez Naranjo și alții2 ]?

O clauză contractuală care este în mod previzibil nulă ca urmare a caracterului său abuziv, prin aplicarea articolelor 3 și 4 din Directiva 93/13, poate crea obligații pentru consumatorul afectat de aceasta prin procedura de încheiere între instituție și client, ulterior încheierii contractului care o conține, a unui acord privind neaplicarea de către profesionist a clauzei abuzive în schimbul unei alte prestații din partea consumatorului? Cu alte cuvinte, se conferă efect clauzei nule prin acordul încheiat cu consumatorul privind înlocuirea acesteia cu o clauză mai favorabilă consumatorului? Un astfel de acord este contrar articolului 6 alineatul (1) din Directiva [93/13]?

Un comportament al instituției bancare precum cel descris în situația de fapt respectă interdicția comportamentului neloial și a practicilor comerciale neloiale cu consumatorii care figurează în considerentul (14) și la articolele 6 și 7 din Directiva 2005/293 ?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).

2 Hotărârea din 21 decembrie 2016, Gutiérrez Naranjo și alții (C-154/15, C-307/15 și C-308/15, EU:C:2016:980).

3 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO 2005, L 149, p. 22).