Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Zaragoza (Španielsko) 9. januára 2019 – Ibercaja Banco, S.A./TJ a UK

(vec C-13/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Zaragoza

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ibercaja Banco, S.A.

Žalovaní: TJ a UK

Prejudiciálne otázky

Možno zmenu podmienky stanovujúcej minimálnu úrokovú sadzbu v podobe, v akej bola táto dohoda sformulovaná, ako sa uvádza v opise skutkového stavu, považovať vzhľadom na článok 3 smernice 93/131 za všeobecnú zmluvnú podmienku?

Možno za tých istých okolností považovať vzdanie sa žalobného nároku voči banke za všeobecnú zmluvnú podmienku, teda možno zmluvnú podmienku všeobecnej povahy sformulovanú podnikateľom, ktorý vypracoval návrh zmluvy, ktorej obsah nebol spotrebiteľovi, ktorý prijal návrh zmluvy, vôbec vysvetlený, považovať za všeobecnú zmluvnú podmienku?

Boli by za týchto podmienok, keď dôsledky uvedenej všeobecnej podmienky majú značný význam pre spotrebiteľa, splnené požiadavky týkajúce sa jednoznačnosti, transparentnosti a skutočnej zrozumiteľnosti ekonomického bremena, poskytnutia informácií pred uzatvorením zmluvy a individuálneho rokovania, ktoré sú stanovené v článkoch 3 a 4 smernice 93/13?

Má byť požiadavka týkajúca sa poskytnutia informácií pred uzatvorením zmluvy pri určovaní nekalej povahy zmluvnej podmienky (články 4 a 5 smernice [93/13]) rovnako prísna alebo dokonca prísnejšia, ak sa dohodne zmena pravdepodobne neplatnej podmienky (konkrétne ekonomické dôsledky zmeny, informácia o judikatúre vydanej v tejto súvislosti a jej konkrétnych účinkoch atď.)?

Postačuje rukou napísaný odpis vyhotovený spotrebiteľom, v ktorom je uvedená zmena potenciálne neplatnej podmienky, na splnenie požiadaviek týkajúcich sa poskytnutia informácií pred uzatvorením zmluvy a jednoznačnosti, ktoré sú stanovené v článkoch 4 a 5 smernice [93/13], na účely zmeny pravdepodobne neplatnej podmienky?

Treba skutočnosti, že zmenu alebo zmier navrhla banková inštitúcia, a zákazu odniesť dokument z kancelárie banky, pokiaľ ho spotrebiteľ nepodpísal, pripísať osobitný význam pri posudzovaní možnej nekalej povahy podmienky týkajúcej sa zmeny (články 4 a 5 smernice [93/13])?

Možno podmienku, ktorá je pravdepodobne neplatná z dôvodu, že je nekalá, zmeniť (zásada, že nekalá podmienka nie je pre spotrebiteľa záväzná)?

[Môže] sa spotrebiteľ vzdať žalobného nároku v prípade, ak je určitá podmienka pravdepodobne neplatná z dôvodu, že je voči nemu nekalá [článok 3 smernice [93/13] v spojení s bodom 1 písm. q) prílohy smernice 93/13 a zásada, že nekalá podmienka nie je pre spotrebiteľa záväzná, stanovená v článku 6 smernice]?

V prípade kladnej odpovede, má byť požiadavka týkajúca sa poskytnutia informácií pred uzatvorením zmluvy rovnako prísna alebo prísnejšia než požiadavka, ktorá platí v čase uzatvorenia pôvodnej dohody?

Nemožno podmienku týkajúcu sa vzdania sa žalobného nároku považovať na základe požiadavky týkajúcej sa poskytnutia informácií pred uzatvorením zmluvy (články 4 a 5 smernice [93/13]) za druhoradú a vedľajšiu podmienku (články 3, 4 a 5 smernice [93/13])?

Odporuje platnosť zmeny pravdepodobne neplatných podmienok a vzdanie sa žalobného nároku na určenie neplatnosti a neúčinnosti nekalých podmienok odradzujúcemu účinku vo vzťahu k podnikateľovi, ktorý vypracoval návrh zmluvy (článok 7 smernice [93/13] a [rozsudok z 21. decembra 2016, Gutiérrez Naranjo a i., C-154/152 ])?

Môže zmluvná podmienka, ktorá je pravdepodobne neplatná z dôvodu, že je nekalá na základe článkov 3 a 4 smernice 93/13, zaväzovať spotrebiteľa, ktorého sa táto podmienka týka, v dôsledku toho, že banková inštitúcia sa po uzavretí zmluvy, ktorá obsahuje uvedenú podmienku, s klientom dohodne, že podnikateľ nebude uplatňovať nekalú podmienku výmenou za iné plnenie poskytnuté spotrebiteľom? To znamená, že sa zabezpečí účinnosť neplatnej podmienky prostredníctvom dohody so spotrebiteľom o nahradení tejto podmienky inou podmienkou, ktorá je pre spotrebiteľa priaznivejšia. Mohla by takáto dohoda odporovať článku 6 ods. 1 smernice [93/13]?

Je také konanie bankovej inštitúcie, aké je uvedené v opise skutkového stavu, porušením zákazu nekalého konania a nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom stanoveného v odôvodnení 18 a v článkoch 6 a 7 smernice 2005/29/ES z 11. mája 20053 ?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).

2 Rozsudok z 21. decembra 2016, Gutiérrez Naranjo a i.(C-154/15, C-307/15 a C-308/15, EU:C:2016:980).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22).