Language of document :

Жалба, подадена на 3 декември 2018 г. от M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 28 септември 2018 г. по дело T-709/17, M-Sansz/Комисия

(Дело C-757/18 P)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (представител: L. Ravasz, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

В жалбата си M Sansz Kft. иска от Съда:

Да отмени определението на Общия съд (седми състав) от 28 септември 2018 г., M-Sansz/Комисия, T-709/17, да отхвърли възражението за недопустимост на ответника и да уважи жалбата на жалбоподателя в първоинстанционното производство, като постанови, що се отнася до Решения на Комисията SA.29432 [CP 290/2009] и SA.45498 [FC/2016], на първо място, че в посочените решения не се обявява съвместимостта на държавната помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС, и при условията на евентуалност, че обжалваните решения не представляват правнообвързващи актове за жалбоподателя във връзка с производство № 23.P.25.843/2016 пред Fővárosi Törvényszék (Градски съд, Будапеща, Унгария) и че поради тази причина жалбоподателят не е пряко и индивидуално засегнат, тъй като жалбоподателят основава своето искане за обезщетение на факта, че държавната помощ нарушава член 107, параграф 1 ДФЕС, а не член 107, параграф 3 ДФЕС. Ако, напротив, се приеме, че по отношение на жалбоподателя обжалваните решения представляват правни актове, свързани с производство на основание член 107, параграф 1 ДФЕС — да се уважи жалбата на жалбоподателя в първоинстанционното производство, като се приеме, че обжалваните решения са невалидни, тъй като предоставената от унгарските власти държавна помощ нарушава член 107, параграф 1 ДФЕС (отмяна);

Ако Съдът приеме, че не е възможно да се произнесе по същество, да отмени цитираното по-горе определение на Общия съд и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане;

Ако Съдът постанови решение по посочените в първото тире искания , да осъди ответника да понесе собствените си разноски в производствата пред първата и втората инстанция.

Основания и основни доводи

Нарушение на член 263 ДФЕС, както и на разпоредбите и съдебната практика, посочени с удебелен шрифт, предвид следните съображения:

Жалбите на унгарското предприятие — жалбоподател, стоят в основата на производствата във връзка с решения SA.29432 и SA.45498. В жалбите се твърди, че държавната помощ е незаконна и че се съвкупност от образувания, сред които и жалбоподателят, са обект на дискриминация, тъй като както предприятията, които се ползват от предимството, така и тези, които са дискриминирани, извършват една и съща дейност в Унгария, седалището им се намира в същата област на Унгария и наемат работници с увреждания. Посочва се също, че незаконната държавна помощ е прекалено и незаконосъобразно голяма. Жалбоподателят поддържа, че в тези производства Комисията не е постановила решения и в никакъв случай решения, които да имат правно действие по отношение на жалбоподателя. В унгарското производство, споменато в жалбата (производство 23.P.25.843/2016, разглеждано от Fővárosi Törvényszék (Градски съд, Будапеща), жалбоподателят иска обезщетение за вредите, претърпени от предоставянето на незаконната държавна помощ, поради което резултатът от настоящото дело ще окаже несъмнено влияние върху решението, което следва да се приеме в националното производство. Важно е актове, които от правна гледна точка не представляват решения на Комисията, да не бъдат решаващи за изхода на националното производство. Тези решения не обявяват съвместимостта на държавна помощ с член 107, параграф 1 и не представляват правни актове, предназначени да произвеждат правни последици по отношение на жалбоподателя, така че последният не е пряко и индивидуално засегнат, тъй като е основал искането си за обезщетение на факта, че държавната помощ нарушава член 107, параграф 1 ДФЕС, а не член 107, параграф 3 ДФЕС.

Жалбоподателят твърди, че отговаря на критериите, установени в решение от 15 юли 1963 г., Plaumann/Комисия (25/62, EU:C:1963:17). Жалбоподателят бил доказал, че е „заинтересована страна“ по смисъла на член 263, четвърта алинея ДФЕС, член 108, параграф 2 ДФЕС и на член 1, буква з) от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета1 и че в своето решение от 24 май 2011 г, Комисия/Kronoply и Kronotex (C-83/09 P, EU:C:2011:341) Съдът е постановил, че, за да се установи качеството на конкурент, не е необходимо обхватът на дейността да е идентичен.

Нарушения на процесуалните права (нарушения на разпоредбите, посочени с удебелен шрифт), предвид следните съображения:

Освен това, ако приложената като доказателство таблица и другите обяснения, представени с цел да се докаже наличието на засягане, не са били достатъчни за Общия съд, той е трябвало да приложи член 83, параграфи 1 и 3, член 88, параграф 1 и член 89, параграф 1 и параграф 2, букви а)-в), параграф 3, букви а) и е), параграф 4 и член 92, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд и да поиска от жалбоподателя информация или да изпрати молба за тази цел. Нарушението е извършено, тъй като Общият съд не е действал служебно. Освен това в доклада Sargentini ― в който също се разглежда въпросният период ― се съдържат критики срещу Унгария по отношение на прилагането на принципите на правовата държава, включително на икономическо равнище (точки 12, 13, 22 и 23).

____________

1 Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9).