Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2018 společností M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 28. září 2018 ve věci T-709/17, M-Sansz v. Komise

(Věc C-757/18 P)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (zástupce: L. Ravasz, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 28. září 2018, M-Sansz v. Komise, T-709/17, ve svém rozsudku zamítl námitku nepřípustnosti vznesenou žalovanou a vyhověl žalobě a v souvislosti s rozhodnutími Komise SA.29432 [CP 290/2009] a SA.45498 [FC/2016] rozhodl, že uvedená rozhodnutí nekonstatovala slučitelnost státní podpory na základě čl. 107 odst. 1 SFEU, a podpůrně, že napadená rozhodnutí nepředstavují akty, které jsou pro žalobkyni v souvislosti s věcí č. 23.P.25.843/2016, kterou projednává Fővárosi Törvényszék (soud hlavního města, Maďarsko), právně závazné a že tedy žalobkyně není bezprostředně a osobně dotčena, jelikož svůj požadavek na náhradu škody zakládá žalobkyně na tom, že státní podpora porušuje čl. 107 odst. 1 SFEU, a nikoliv čl. 107 odst. 3 SFEU. Pro případ, že by naopak napadená rozhodnutí představovala v souvislosti s řízením na základě čl. 107 odst. 1 SFEU pro žalobkyni právní akty, navrhuje rovněž, aby Soudní dvůr vyhověl návrhu žalobkyně v prvním stupni a určil, že napadená rozhodnutí jsou neplatná, jelikož podpora přiznaná maďarskými orgány je v rozporu s čl. 107 odst. 1 SFEU (neplatnost);

v případě, že podle Soudního dvora nebude možné rozhodnout ve věci samé, aby zrušil výše uvedené usnesení Tribunálu a vrátil mu věc zpět jako soudu prvního stupně;

v případě, že Soudní dvůr rozhodne v souladu s požadavky uvedenými v první odrážce, aby rozhodl, že žalovaná ponese vlastní náklady řízení v prvním a druhém stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Porušení článku 263 SFEU a tučně zvýrazněných ustanovení a judikatury z následujících důvodů:

Stížnosti žalujícího maďarského podniku vedly k zahájení řízení SA.29432 y SA.45498. Podle stížností byla státní podpora protiprávní a se skupinou podniků, jejíž součástí je žalobkyně, bylo zacházeno diskriminačním způsobem, jelikož jak podniky, které byly zvýhodněny, tak ty, které byly diskriminovány, vykonávají v Maďarsku stejnou činnost, nacházejí se v téže maďarské župě a zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky. Žalobkyně rovněž uvádí, že výše protiprávní státní podpory je zjevně a neoprávněně vysoká. Žalobkyně tvrdí, že Komise v těchto řízeních nevydala rozhodnutí a v každém případě nevydala rozhodnutí, která by pro ni měla právní účinky. V maďarském řízení zmíněném v žalobě [řízení 23.P.25.843/2016, vedené u Fővárosi Törvényszék (soud hlavního města)], žalobkyně požádala o náhradu za újmu způsobenou v důsledku protiprávní státní podpory, takže výsledek této věci bude mít nepochybně vliv na řešení, které má být přijato ve vnitrostátním řízení. Je důležité, aby akty, které z právního hlediska nepředstavují rozhodnutí Komise, nebyly rozhodující ve vnitrostátním řízení. Tato rozhodnutí nekonstatovala slučitelnost státní podpory podle čl. 107 odst. 1 SFEU a nemají povahu právních aktů, které mají vyvolávat právní účinky vůči žalobkyni, takže žalobkyně není bezprostředně a osobně dotčena, jelikož svůj požadavek na náhradu škody zakládá na tom, že státní podpora porušuje čl. 107 odst. 1 SFEU, a nikoliv na tvrzení, že porušuje čl. 107 odst. 3 SFEU.

Žalobkyně tvrdí, že v této věci splňuje kritérium stanovené v rozsudku ze dne 15. července 1963, Plaumann v. Komise (25/62, EU:C:1963:17). Žalobkyně uvádí, že prokázala, že je „zúčastněnou stranou“ ve smyslu čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU, čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 1 písm. h) nařízení Rady (EU) 2015/1589,1 a že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 24. května 2011, Komise v. Kronoply a Kronotex (C-83/09 P, EU:C:2011:341), konstatoval, že pro přiznání postavení konkurenta není nutné, aby činnost byla stejná.

Porušení procesních práv (porušení tučně zvýrazněných ustanovení) z následujících důvodů:

Pokud tabulka uvedená v příloze a ostatní vysvětlení, která měla prokázat dotčení žalobkyně, nebyla pro Tribunál dostačující, měl použít čl. 83 odst. 1 až 3, čl. 88 odst. 1, čl. 89 odst. 1, odst. 2 písm. a) až c), odst. 3 písm. a) a d) a odst. 4, a čl. 92 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu, a vyžádat si od žalobkyně informace nebo zaslat jí v souvislosti s touto otázkou výzvu. Porušení práva je tedy důsledkem toho, že Tribunál nejednal z úřední povinnosti. Také zpráva Sargentini ― která posuzuje rovněž dotčené období ― uvádí výtky vůči Maďarsku v souvislosti s prosazováním hodnot právního státu, včetně právního státu na hospodářské úrovni (body 12, 13, 22 a 23)

____________

1 Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 248, s. 9).