Language of document :

Žalba koju je 3. prosinca 2018. podnio M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 28. rujna 2018. u predmetu T-709/17, M-Sansz protiv Komisije

(predmet C-757/18 P)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Žalitelj: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (zastupnik: L. Ravasz, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Svojom žalbom M-Sansz Kft. od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje Općeg suda (sedmo vijeće) od 28. rujna 2018., M-Sansz/Komisija, T-709/17, svojom presudom odbije prigovor nedopuštenosti koji je podnio tuženik, prihvati žaliteljevu tužbu podnesenu u prvostupanjskom postupku i utvrdi, u vezi s odlukama Komisije SA.29432 [CP 290/2009] y SA.45498 [FC/2016], ponajprije, da se navedene odluke nisu temeljile na članku 107. UFEU-a stavku 1. kada je njima utvrđena spojivost državne potpore i, podredno, da pobijane odluke za tužitelja nisu pravno obvezujući akti u okviru postupka pokrenutog pod brojem 23.P.25.843/2016 pred Fővárosi Törvényszékom (Okružni sud u Budimpešti, Mađarska) i da se zbog toga izravno i osobno ne odnose na žalitelja jer on temelji svoj zahtjev za naknadu štete na okolnosti da državna potpora povrjeđuje članak 107. UFEU-a, stavak 1. a ne članak 107. UFEU-a stavak 3. Ako su, suprotno tomu, pobijane odluke pravno obvezujuće za žalitelja u vezi s postupkom na temelju članka 107. UFEU-a stavka 1., da Sud prihvati žaliteljevu tužbu u prvostupanjskom postupku te utvrdi da su pobijane odluke ništave jer potpora koju su dodijelila mađarska tijela povrjeđuje članak 107. UFEU-a stavak 1. (poništenje).

ako ocijeni da nije moguće donijeti odluku o meritumu, ukine gore navedeno rješenje Općeg suda i vrati predmet Općem sudu kao prvostupanjskom sudu, i

ako donese odluku o zahtjevima navedenima u točki 1., naloži tuženiku snošenje vlastitih troškova u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Povreda članka 263. UFEU-a te istaknutih odredbi i sudske prakse, kako je navedeno u nastavku:

Mađarsko društvo žalitelj pokrenulo je postupke u vezi s odlukama SA.29432 i SA.45498 podnošenjem pritužbi. U njima je tvrdilo da je državna potpora nezakonita i da se diskriminatorno postupalo sa skupinom subjekata čiji je dio društvo žalitelj jer i društva koja su stavljena u povoljniji položaj i ona koja su bila diskriminirana imaju isto područje djelovanja u Mađarskoj, smještena su u istom okrugu Mađarske i zapošljavaju radnike s invaliditetom. Također tvrdi da je iznos nezakonite državne potpore očito i nezakonito visok. Žalitelj tvrdi da u tim postupcima Komisija nije donijela odluke, a u svakom slučaju nije donijela odluke koje bi proizvodile pravne učinke za žalitelja. U mađarskom postupku navedenom u tužbi (postupak 23.P.25.843/2016, pokrenut pred Fővárosi Törvényszékom (Okružni sud u Budimpešti)), žalitelj je zahtijevao naknadu štete uzrokovane nezakonitom državnom potporom zbog čega će ishod ovog predmeta nepobitno utjecati na rješenje nacionalnog postupka. Važno je da akti koji pravno nisu odluke Komisije ne budu odlučujući za nacionalni postupak. U ovim odlukama nije utvrđena spojivost državne potpore u skladu s člankom 107. UFEU-a stavkom 1. te one nisu pravni akti s pravnim učincima prema žalitelju tako da se na njega ne odnose izravno i osobno jer je on svoj zahtjev za naknadu štete podnio oslanjajući se na činjenicu da državna potpora povrjeđuje članak 107. UFEU-a stavak 1., a ne na tvrdnju da povrjeđuje članak 107. UFEU-a stavak 3.

Žalitelj tvrdi da u ovom predmetu ispunjava kriterij uspostavljen u presudi od 15. srpnja 1963., Plaumann/Komisija (25/62, EU:C:1963:17). Žalitelj tvrdi da je dokazao da je „zainteresirana osobaˮ u smislu članka 263. četvrtog stavka i članka 108. drugog stavka UFEU-a te članka 1. točke (h) Uredbe Vijeća (EU) 2015/1589,1 i da je Sud u presudi od 24. svibnja 2011., Komisija/Kronoply i Kronotex (C-83/09 P, EU:C:2011:341), utvrdio da za svojstvo konkurenta nije potrebno da područje djelatnosti bude istovjetno.

Povreda postupovnih prava (povreda istaknutih odredbi), kako je navedeno u nastavku:

Usto, ako priložena tablica i ostala obrazloženja kojima se nastojala dokazati okolnost utjecaja nisu bila dovoljna Općem sudu, potonji je trebao primijeniti članak 83. stavke 1. do 3., članak 88. stavak 1., članak 89. stavak 1., članak 89. stavak 2. točke (a) do (c), članak 89. stavak 3. točke (a) i (d), članak 89. stavak 4. i članak 92. stavak 1. Pravilnika Općeg suda i od žalitelja zahtijevati podatke ili ga pozvati u odnosu na to. Povreda je nastala jer Opći sud nije djelovao po službenoj dužnosti. Također, izvješće Sargentini ― u kojem je također analizirano predmetno razdoblje ― sadržava prigovore u odnosu na Mađarsku u vezi s vrijednošću vladavine prava, uključujući gospodarski aspekt vladavine prava (točke 12., 13., 22. i 23.).

____________

1 Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 2015., L 248, str. 9.)