Language of document :

A T-709/17. sz., M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) kontra Európai Bizottság ügyben 2018. szeptember 28-án a Törvényszék (hetedik tanács) által hozott végzés ellen az M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) által 2018. december 3-án benyújtott fellebbezés

(C-757/18 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Fellebbező: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (képviselő: Ravasz L., ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

Fellebbezésében az M-Sansz Kft. azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a T/709/17 számú, 2018. szeptember 28-án kelt Törvényszéki végzést (hetedik tanács); s ítéletével az alperesi elfogadhatatlansági kifogást utasítsa el és adjon helyt a felperesi keresetnek akként, hogy az SA.29432 [(CP 290/2009) SA.45498 [(FC/2016) bizottsági határozatokról elsődlegesen állapítsa meg, hogy a fenti határozatok nem az állami támogatás EUMSZ 107. cikk (l) bekezdés szerint összeegyeztethetőségét állapítják meg, másodlagosan állapítsa meg, hogy a megtámadott határozatok a Fővárosi Törvényszék előtt 23.P.25.843/2016 sz. per vonatkozásában felperesre nézve nem számítanak joghatás kiváltására irányuló jogi aktusnak, ezért a felperes nem közvetlenül és személyében érintett fél, mivel a kártérítési igényét a felperes az állami támogatás EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés megsértése miatt indította, nem pedig az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés megsértése miatt. Továbbá amennyiben pedig a megtámadott határozatok a felperesre az EUMSZ 107. cikk (l) bekezdésre alapított perrel kapcsolatosan jogi aktusnak minősülnek, akkor akként adjon helyt a keresetnek, hogy állapítsa meg, hogy a megtámadott határozatok érvénytelenek, mert a magyar hatóságok által nyújtott támogatás sérti az EUMSZ 107. cikk (l) bekezdését (megsemmisítés);

továbbá kéri, hogy amennyiben érdemi ítélet hozatalára nem lát lehetőséget, a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék fenti végzését, s határozatával utalja vissza az elsőfokú Törvényszék elé az ügyet;

valamint kéri, hogy az l. szerinti döntés esetén kötelezze a Bíróság az alperest saját első- és másodfokú költségei viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EUMSZ 263. cikkének és a vastagítva kiemelt előírások, esetjog megsértése az alábbiak szerint:

A felperesi magyar cég az SA.29432 és az SA.45498 kapcsolatos eljárásokat panasszal indította meg. A panaszok jogellenes állami támogatást állítottak a felperesi céget is magában foglaló körben diszkriminatív elbánással: azonos magyarországi tevékenységi kör, azonos magyarországi megyei telephely, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a kedvezményezett és a hátrányos megkülönböztetéssel sújtott cégeknél is, a jogellenes állami támogatás kirívóan és szabálytalanul magas összege. Ezen eljárásokban a felperes szerint a Bizottság nem hozott határozatokat, olyanokat biztosan nem, melyek vele szemben joghatást váltanak ki. A keresetben említett magyarországi perben (Fővárosi Törvényszék előtt 23.P.25.843/2016 sz. per) a jogellenes állami támogatással okozott kára megtérítését kérte a felperes, így az abban meghozandó döntésre egyértelműen kihatással van jelen eljárás eredménye. Fontos, hogy jogi értelemben bizottsági határozatnak nem minősülő aktusok ne döntsék el a hazai pert. E határozatok nem az állami támogatás EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerint összeegyeztethetőségét állapítják meg, a felperesre nézve nem számítanak joghatás kiváltására irányuló jogi aktusnak, ezért a felperes nem közvetlenül és személyében érintett fél, mivel a kártérítési igényét a felperes az állami támogatás EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés megsértése miatt indította, nem pedig az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés megsértése miatt.

A Plaumann-tesztnek a felperes jelen ügyben megfelelt (C 25/62). A felperes bizonyította, hogy „ő az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése értelmében, az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése és a 2015/1589 rendelet1 1. cikkének h) pontja értelmében vett "érdekelt fél", a C-83/09 P. számú ügyben a Bíróságnak még azonos tevékenységi kör sem kellett a versenytársi minősítéshez.

Eljárásjogi sérelmek (a vastagított rendelkezések sérelme) a következők alapján:

Továbbá ha az érdekeltség bizonyítására csatolt táblázat vagy más magyarázatok sem elégítették ki az elsőfokú Törvényszéket, akkor alkalmaznia kellett volna a Törvényszék Eljárási Szabályzata 83. §-ának (1) –(3) bekezdése, 88. cikkének (1) bekezdése és a 89. §-ának (1) bekezdését, a (2) bekezdése a-c.) pontjait, a (3) bekezdés a.) és d.) pontjait, a (4) bekezdést, a 92. §-ának (1) bekezdését és tájékoztatással, felhívással kellett volna élnie a felperes felé e körben. Sérelmes ezért, hogy a Törvényszék nem járt el hivatalból, pedig a vonatkozó időszakot is vizsgáló Sargentini-jelentés elmarasztalta Magyarországot a jogállamiság – ideértve a gazdasági jogállamiság – értékei érvényesülését illetően (12), (13), (22), (23) cikkek).

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015, L 248., 9. o.)