Language of document :

Odvolanie podané 3. decembra 2018: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. septembra 2018 vo veci T-709/17, M-Sansz/Komisia

(vec C-757/18 P)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Odvolateľka: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (v zastúpení: L. Ravasz, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

M-Sansz Kft. vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 28. septembra 2018 (siedma komora) vo veci T-709/17, M-Sansz/Komisia, zamietol vo svojom rozsudku námietku neprípustnosti vznesenú žalovanou a vyhovel žalobe podanej v prvostupňovom konaní žalobkyňou a v prvom rade určil – v súvislosti s rozhodnutiami Komisie vydanými vo veciach SA.29432 – CP 290/2009 a SA.45498 (FC/2016) – že vyššie uvedené rozhodnutia nestanovujú zlučiteľnosť štátnej pomoci na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ a subsidiárne, že napadnuté rozhodnutia nepredstavujú v rámci veci, ktorú pod spisovou značkou 23. P. 25.843/2016 prejednáva Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta, Maďarsko), právne záväzné akty pre žalobkyňu a že žalobkyňa preto nie je priamo a osobne dotknutým účastníkom konania, keďže zakladá svoj návrh na náhradu škody na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a nie na porušení článku 107 ods. 3 ZFEÚ; navyše vyhovel žalobe v prvostupňovom konaní tým, že rozhodne v prípade, že by napadnuté rozhodnutia mali byť kvalifikované v rámci žaloby na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ ako právne záväzné akty pre žalobkyňu, že uvedené rozhodnutia sú neplatné z dôvodu, že štátna pomoc poskytnutá maďarskými orgánmi je v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ (neplatnosť);

v prípade, ak Súdny dvor nemôže rozhodnúť vo veci samej, zrušil vyššie uvedené uznesenie Všeobecného súdu a vrátil vec na rozhodnutie Všeobecnému súdu ako súdu prvého stupňa,

v prípade, ak Súdny dvor rozhodne v súlade s návrhmi uvedenými v prvej odrážke, uložil žalovanej povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania v prvom a druhom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Porušenie článku 263 ZFEÚ, ako aj ustanovení a judikatúry vyznačených hrubým písmom z nasledujúcich dôvodov:

Sťažnosti žalujúceho maďarského podniku viedli k začatiu konania v súvislosti s rozhodnutiami SA.29432 a SA.45498. Podľa sťažností bola štátna pomoc protiprávna a skupina podnikov, ku ktorým patrí žalobkyňa, bola predmetom diskriminácie, keďže tak podniky, ktoré boli zvýhodnené, ako aj podniky, ktoré boli diskriminované, vykonávajú v Maďarsku rovnakú činnosť, nachádzajú sa v tej istej maďarskej župe a zamestnávajú zdravotne postihnutých pracovníkov. Žalobkyňa taktiež uvádza, že výška protiprávnej pomoci je zjavne a neoprávnene vysoká. Žalobkyňa tvrdí, že Komisia v týchto veciach nevydala rozhodnutia a v každom prípade nevydala rozhodnutia, ktoré by proti nej mali právne účinky. Vo vnútroštátnom konaní uvedenom v žalobe [vec č. 23.P.25.843/2016 prejednávaná Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta, Maďarsko)], žalobkyňa požiadala o náhradu škody spôsobenej v dôsledku protiprávnej štátnej pomoci, takže výsledok tejto pomoci bude mať nepochybne vplyv na riešenie, ktoré má byť prijaté vo vnútroštátnom konaní. Je dôležité, aby akty, ktoré z právneho hľadiska nepredstavujú rozhodnutia Komisie, neboli rozhodujúcimi vo vnútroštátnom konaní. Tieto rozhodnutia nekonštatovali zlučiteľnosť štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ a nemajú povahu právnych aktov, ktoré majú vyvolávať právne účinky voči žalobkyni, takže žalobkyňa nie je priamo a osobne dotknutým účastníkom konania, keďže svoju žiadosť na náhradu škody zakladá na tom, že štátna pomoc porušuje článok 107 ods. 1 ZFEÚ, a nie na tvrdení, že porušuje článok 107 ods. 3 ZFEÚ.

Žalobkyňa tvrdí, že v prejednávanej veci spĺňa kritériá stanovené v rozsudku z 15. júla 1963, Plaumann/Komisia (25/62, EU:C:1963:17). Žalobkyňa preukázala, že je „dotknutým účastníkom konania“ v zmysle článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ, v zmysle článku 108 ods. 2 ZFEÚčlánku 1 písm. h) nariadenia Rady (EÚ) 2015/15891 a Súdny dvor v rozsudku z 24. mája 2011, Komisia/Kronoply a Kronotex (C-83/09 P, EU:C:2011:341), rozhodol, že na priznanie postavenia konkurenta nie je potrebné, aby išlo o rovnakú činnosť.

Porušenie procesných práv (porušenie ustanovení vyznačených hrubým písmom) z nasledujúcich dôvodov:

Navyše, ak tabuľka predložená ako dôkaz postavenia dotknutého účastníka konania a ďalšie vysvetlenia neboli pre Všeobecný súd uspokojivé, tento súd mal uplatniť článok 83 ods. 1 až 3, článok 88 ods. 1, článok 89 ods. 1, článok 89 ods. 2 písm. a) až c), článok 89 ods. 3 písm. a) a d) a článok 89 ods. 4, ako aj článok 92 ods. 1 svojho rokovacieho poriadku a mal si vyžiadať od žalobkyne informácie alebo jej poslať v súvislosti s touto otázkou výzvu. K porušeniu práva došlo, keďže Všeobecný súd nekonal ex offo. Taktiež správa Sargentini, ktorá skúma taktiež dotknuté obdobie, vyčíta Maďarsku porušenia v oblasti zásad právneho štátu, vrátane právneho štátu na hospodárskej úrovni (pozri body 12, 13, 22 a 23).

____________

1 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).