Language of document :

Pritožba, ki jo je M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) vložila 3. decembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2018 v zadevi T-709/17, M–Sansz/Komisija

        (Zadeva C-757/18 P)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Pritožnica: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (zastopnik: L. Ravasz, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Družba M-Sansz Kft. Sodišču s pritožbo predlaga, naj:

sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2018, M–Sansz/Komisija, T-709/17, razveljavi ter s sodbo ugovor izpodbojnosti tožene stranke zavrne in tožbenemu zahtevku ugodi tako, da glede sklepov Komisije SA.29432 [CP 290/2009] in SA.45498 [FC/2016] primarno ugotovi, da se z navedenima sklepoma ne ugotavlja združljivost državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU, podredno pa, da izpodbijana sklepa v zvezi s sporom, ki se pod opravilno številko 23.P.25.843/2016 vodi pri Fővárosi Törvényszék (sodišče v glavnem mestu, Madžarska) ne štejeta za pravno zavezujoča akta za tožečo stranko, zaradi česar tožeča stranka ni stranka, na katero se ta predpisa neposredno in posamično nanašata, saj odškodninski zahtevek utemeljuje na tem, da državna pomoč krši člen 107(1) PDEU, ne pa člen 107(3) PDEU. Če, nasprotno, izpodbijana sklepa v zvezi s sporom, ki temelji na členu 107(1) PDEU, veljata za pravno zavezujoča akta za tožečo stranko, tožbenemu zahtevku ugodi tako, da ugotovi, da sta izpodbijana sklepa nična, ker državna pomoč, ki so jo dodelili madžarski organi, krši člen 107(1) PDEU (razglasitev ničnosti);

če ne vidi možnosti za meritorno odločitev, navedeni sklep Splošnega sodišča razveljavi in zadevo s sklepom vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču kot prvostopenjskemu sodišču;

če bi v zadevi odločilo tako, da ugodi predlogom iz prve alinee, toženi stranki naloži, da nosi svoje stroške, ki so ji nastali na prvi in drugi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev člena 263 PDEU ter predpisov in sodne prakse, ki so poudarjeni z debelo, kot sledi:

Madžarsko podjetje, ki je tožeča stranka, je postopka v zvezi s sklepoma SA.29432 y SA.45498 sprožila s pritožbama. V pritožbah je trdila, da je bila državna pomoč protipravna in da je bil krog subjektov, v katerega je zajeto tudi tožeče podjetje, diskriminatorno obravnavan, ker tako podjetja, ki so bila deležna prednosti, kot podjetja, ki so utrpela diskriminacijo, izvajajo enake dejavnosti, imajo sedež v isti madžarski županiji in zaposlujejo invalidne delavce; znesek prepovedane državne pomoči je tudi očitno in protipravno visok. Po mnenju tožeče stranke Komisija v teh postopkih ni sprejela sklepov, zagotovo ne takih, ki bi glede nje ustvarili pravne posledice. V madžarskem sporu, ki je naveden v tožbenem zahtevku (postopek 23.P.25.843/2016 pri Fővárosi Törvényszék (sodišče v glavnem mestu)), je tožeča stranka zahtevala povrnitev škode, ki jo je utrpela zaradi prepovedane državne pomoči, zato bo izid tega postopka nedvomno vplival na odločitev, ki bo sprejeta v navedenem sporu. Pomembno je, da se v nacionalnem sporu ne odloči na podlagi aktov, ki v pravnem pomenu ne štejeta za sklepa Komisije. S tema sklepoma ni bila ugotovljena združljivost državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU in v razmerju do tožeče stranke ne štejeta za pravna akta, ki ustvarjata pravne posledice, zato tožeča stranka ni stranka, na katero se neposredno in posamično nanašata, saj je odškodninski zahtevek vložila zaradi tega, ker državna pomoč krši člen 107(1) PDEU, ne pa člen 107(3) PDEU.

Tožeča stranka v obravnavani zadevi izpolnjuje pogoj iz sodbe z dne 15. julija 1963, Plaumann/Komisija (25/62, EU:C:1963:17). Tožeča stranka je dokazala, da je zainteresirana stranka v smislu člena 263, četrti odstavek, PDEU, člena 108(2) PDEU in člena 1(h) Uredbe 2015/15891 , pri čemer je Sodišče v zadevi Komisija/Kronoply in Kronotex (sodba z dne 24. maja 2011, C-83/09 P, EU:C:2011:341) ugotovilo, da se za opredelitev kot konkurent ne zahteva izvajanje iste dejavnosti.

Kršitev postopkovnih pravic (kršitev odebeljenih določb), kot sledi:

Dalje, če Splošnemu sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, za dokaz statusa zainteresirane stranke niso zadostovale tabela iz priloge ali druga pojasnila, bi moralo uporabiti člen 83, od (1) do (3), člen 88(1), člen 89(1), (2), od (a) do (c), (3)(a) in (d), (4) ter člen 92(1) Poslovnika Splošnega sodišča in tožečo stranko v zvezi s tem obvestiti oziroma ji poslati zahtevo za informacije. Kršitev je nastala, ker Splošno sodišče ni ravnalo po uradni dolžnosti; tudi poročilo Sargentini, v katerem je prav tako preučeno zadevno obdobje, je Madžarsko obsodilo v zvezi z uveljavljanjem vrednot pravne države, vključno z gospodarskimi vidiki pravne države (točke 12, 13, 22 in 23).

____________

1 Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).