Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. února 2019 Mohamedem Hosnim Elsayedem Mubarakem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-358/17, Mubarak v. Rada

(Věc C-145/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (zástupce: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

napadené rozhodnutí zrušil;

sám rozhodl v této věci s konečnou platností a zrušil napadené akty v rozsahu, v němž se týkají navrhovatele;

podpůrně vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí v souladu s právním posouzením Soudního dvora; a

uložil Radě náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelem v řízení před Soudním dvorem a Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První žalobní důvod vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když dospěl k závěru, že Rada nebyla povinna ověřit, zda egyptské orgány dodržovaly základní unijní práva navrhovatele.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že Rada není povinna ověřit, zda se soudní řízení a vyšetřování týkající se navrhovatele týkají aktů, které by mohly ohrozit právní stát v Egyptě.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že se Rada nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když se dovolávala věci č. 8897 (věc Private Villa Refurbishment).

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že se Rada nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když se dovolávala věci č. 756 (Obvinění z darů Al-Ahram Establishment) a věci č. 53 (Obvinění z darů Dar El Tahrir).

____________