Language of document :

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraki 20. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-358/17: Mubarak versus nõukogu

(kohtuasi C-145/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (esindajad: QC D. Anderson, QC B. Kennelly, barrister J. Pobjoy, solicitor G. Martin, solicitor C. Enderby Smith, solicitor F. Holmey)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

teha asjas uus lõplik otsus, tühistades vaidlustatud aktid osas, milles need puudutavad apellanti;

saata asi tagasi Üldkohtule otsuse tegemiseks vastavalt Euroopa Kohtu õiguslikule hinnangule, ja

mõista nõukogult välja apellandi kohtukulud Euroopa Kohtus ja Üldkohtus.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et Üldkohus eksis, kui leidis, et nõukogu ei olnud kohustatud kontrollima, kas Egiptuse ametiasutused järgisid hagejal liidu õiguse kohaselt olevaid põhiõigusi.

Teine väide, et Üldkohus eksis, kui leidis, et nõukogu ei olnud kohustatud kontrollima, kas hageja suhtes toimunud kohtumenetlused ja uurimised puudutavad tegusid, mis kahjustavad õigusriigi põhimõtet Egiptuses.

Kolmas väide, et Üldkohus eksis, kui leidis, et nõukogu ei teinud ilmset hindamisviga kohtuasjale nr 8897 (eraisikule kuuluva villa renoveerimise juhtum) tuginedes.

Neljas väide, et Üldkohus eksis, kui leidis, et nõukogu ei teinud ilmset hindamisviga kohtuasjadele nr 756 (Al-Ahram Establishmenti kingituste juhtum) ja nr 53 (Dar El Tahriri kingituste juhtum) tuginedes

____________