Language of document :

Odvolanie podané 20. februára 2019: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-358/19, Mubarak/Rada

(vec C-145/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (v zastúpení: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, solicitors)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

sám vydal v tejto veci konečné rozhodnutie, ktorým zruší napadnuté akty v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľa,

alternatívne, vrátil vec Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie v súlade s právnym posúdením Súdneho dvora, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy, ktoré vznikli odvolateľovi v konaní pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada nemusela preverovať, či egyptské orgány dodržali základné práva odvolateľa v zmysle práva EÚ.

Druhý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada nemusela preverovať, či sa súdne konania a vyšetrovania týkajúce sa odvolateľa vzťahovali na konanie, ktoré by mohlo ohroziť právny štát v Egypte.

Tretí odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že Rada nevychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa oprela o vec č. 8897 (vec obnovy zariadenia súkromnej vily).

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že Rada nevychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa oprela o vec č. 756 (údajné dary Dar El Tahrir)

____________