Language of document :

Överklagande ingett den 20 februari 2019 av Mohamed Hosni Elsayed Mubarak av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-358/17, Mubarak mot rådet

(Mål C-145/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (ombud: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

pröva målet i sak och ogiltigförklara de omtvistade rättsakterna i den del de rör klaganden,

i andra hand, återförvisa målet till tribunalen för avgörande i enlighet med domstolens rättsliga bedömning,

förplikta rådet att ersätta klagandens rättegångskostnader i såväl första som andra instans.

Grunder och huvudargument

Genom den första grunden gör klaganden gällande att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att rådet inte behövde kontrollera huruvida de egyptiska myndigheterna hade iakttagit hans grundläggande rättigheter enligt unionsrätten.

Såvitt avser den andra grunden görs det gällande att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att rådet inte behövde kontrollera att de rättsliga förfarandena och utredningarna rörande klaganden avser handlingar som kan äventyra rättsstatsprincipen i Egypten.

Som tredje grund görs det gällande att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att rådet inte hade gjort en uppenbart riktig bedömning genom att grunda sig på dom i mål nr 8897 (målet om renovering av privat villa).

Vad gäller den fjärde grunden hävdar klaganden att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att rådet inte hade gjort en uppenbart oriktig bedömning genom att grunda sig på domarna i mål nr 756 (påstådda gåvor från Al-Ahram Establishment) och i mål nr 53 (påstådda gåvor från Dar Ek Tahrir).

____________