Language of document :

Решение на Общия съд от 7 март 2019 г. — Швеция/Комисия

(Дело T-837/16)1

(REACH — Решение на Комисията, с което се разрешава употребата на оловен сулфохромат жълт и на оловен хроматмолибдатсулфат червен — Член 60, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Проверка на липсата на алтернативи — Грешка при прилагане на правото)

Език на производството: шведски

Страни

Жалбоподател: Кралство Швеция (представители: първоначално A. Falk и F. Bergius, впоследствие A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev и J. Lundberg)

Ответник: Европейска комисия (представители: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson и G. Tolstoy)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателя: Кралство Дания (представители: първоначално C. Thorning и M. Wolff, впоследствие M. Wolff и J. Nymann-Lindegren), Република Финландия (представител: S. Hartikainen) и Европейски парламент (представители: A. Neergaard и A. Tamás)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска агенция по химикали (представители: M. Heikkilä, W. Broere и C. Schultheiss)

Предмет

Искане по член 263 ДФЕС за отмяна на Решение за изпълнение C(2016) 5644 окончателен на Комисията от 7 септември 2016 година за издаване на разрешение за някои видове употреба на веществата оловен сулфохромат жълт и оловен хроматмолибдатсулфат червен съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Диспозитив

Отменя Решение за изпълнение C(2016) 5644 окончателен на Комисията от 7 септември 2016 година за издаване на разрешение за някои видове употреба на веществата оловен сулфохромат жълт и оловен хроматмолибдатсулфат червен съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Отхвърля искането на Комисията при отмяна на Решение за изпълнение C(2016) 5644 окончателен от 7 септември 2016 г. правните му последици да бъдат запазени, докато тя успее да преразгледа заявлението за разрешение.

Комисията понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски, направени от Кралство Швеция.

Кралство Дания, Република Финландия и Европейският парламент понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 38, 6.2.2017 г.