Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2019 r. – Szwecja / Komisja

(Sprawa T-837/16)1

REACH – Decyzja Komisji zezwalająca na wykorzystanie żółtego sulfochromianu ołowiu i czerwonego chromianu, molibdenianu i siarczanu ołowiu – Artykuł 60 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Badanie niedostępności rozwiązań alternatywnych – Naruszenie prawa

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk i F. Bergius, a następnie A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev i J. Lundberg, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska, (przedstawiciele: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson i G. Tolstoy, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Królestwo Danii (przedstawiciele: początkowo C. Thorning i M. Wolff, a następnie M. Wolff i J. Nymann-Lindegren, pełnomocnicy); Republika Finlandii (przedstawiciel: S. Hartikainen, pełnomocnik); i Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Neergaard i A. Tamás, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), (przedstawiciele: M. Heikkilä, W. Broere i C. Schultheiss, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 5644 final z dnia 7 września 2016 r. zatwierdzającej niektóre zastosowania żółtego sulfochromianu ołowiu i czerwonego chromianu, molibdenianu i siarczanu ołowiu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 5644 final z dnia 7 września 2016 r. zatwierdzającej niektóre zastosowania żółtego sulfochromianu ołowiu i czerwonego chromianu, molibdenianu i siarczanu ołowiu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Wniosek Komisji, aby w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej C(2016) 5644 final z dnia 7 września 2016 r. utrzymać w mocy skutki tej decyzji do czasu, gdy będzie mogła ona ponownie rozpatrzyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zostaje oddalony.

Komisja pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez Królestwo Szwecji.

Królestwo Danii, Republika Finlandii i Parlament Europejski pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 38 z 6.2.2017.