Language of document :

Решение на Общия съд от 12 март 2019 г. — Италия/Комисия

(Дело T-135/15)1

(„ЕФГЗ — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Италия — Временна схема за преструктуриране на захарната индустрия — Регламент (ЕО) № 320/2006 — Регламент (ЕО) № 968/2006 —Регламент (ЕО) № 1290/2005 — 24-месечен срок — Понятие „многогодишна мярка“ — Условия за отпускане на помощ за преструктуриране — Понятие „производствено съоръжение“ — Квалификация на силози — Понятие „пълно демонтиране“ — Приложение 2 към документ VI/5330/97 — Трудности при тълкуването на правната уредба на Съюза — Лоялно сътрудничество — Оправдани правни очаквания — Ne bis in idem — Премии за клане — Действия за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти —Просрочени плащания — Доказателство за наличието на специални условия за управление — Равно третиране — Грешка в превода на текста на един от езиците на регламент на Съюза — Възлагане на финансовата корекция на държавата членка)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомаган от C. Colelli, avvocato dello Stato)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Bianchi, P  Ondrůšek и I. Galindo Martín, впоследствие D. Bianchi и P  Ondrůšek)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателя: Френска република (представители: D. Colas и S. Horrenberger) и Унгария (представители: M.Z. Fehér и G. Koós)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за частична отмяната на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/103 на Комисията от 16 януари 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 16, 2015 г., стр. 33), в частта, в която се отнася до някои разходи, направени от Италианската република

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Италианската република понася направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейската комисия.

Френската република и Унгария понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 155, 11.5.2015 г.