Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.3.2019 – Italia v. komissio

(asia T-135/15)1

(Maataloustukirahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Italialle aiheutuneet menot – Sokerialan väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä – Asetus (EY) N:o 320/2006 – Asetus (EY) N:o 968/2006 – Asetus (EY) N:o 1290/2005 – 24 kuukauden määräaika – Monivuotisen toimenpiteen käsite – Rakenneuudistustuen myöntämisedellytykset – Tuotantolaitoksen käsite – Siilojen luokittelu – Täydellisen purkamisen käsite – Asiakirjan VI/5330/97 liite 2 – Unionin lainsäädännön tulkintavaikeudet – Vilpitön yhteistyö – Luottamuksensuoja – Ne bis in idem – Teurastuspalkkiot – Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet – Viivästyneet maksut – Näyttö erityisten hallinnollisten edellytysten olemassaolosta – Yhdenvertainen kohtelu – Käännösvirhe unionin asetuksen yhdessä kieliversiossa – Rahoitusoikaisun johtuminen jäsenvaltiosta)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato C. Colelli)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Bianchi, P Ondrůšek ja I. Galindo Martín, sittemmin D. Bianchi ja P Ondrůšek)

Väliintulijat, jotka tukevat kantajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: D. Colas ja S. Horrenberger) ja Unkari (asiamiehet: M. Z. Fehér ja G. Koós)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan osittain Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 16.1.2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/103 (EUVL 2015, L 16, s. 33) siltä osin kuin kyseinen päätös koskee tiettyjä Italian tasavallalle aiheutuneita menoja.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Ranskan tasavalta ja Unkari vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 155, 11.5.2015.