Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. – Włochy / Komisja

(Sprawa T-135/15)1

EFRG – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Włochy – Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego – Rozporządzenie (WE) nr 320/2006 – Rozporządzenie (WE) nr 968/2006 – Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 – Termin 24 miesięcy – Pojęcie „wieloletniego środka” – Warunki przyznania pomocy na restrukturyzację – Pojęcie „urządzeń produkcyjnych” – Kwalifikacja silosów – Pojęcie „całkowitego demontażu” – Załącznik 2 do dokumentu VI/5330/97 – Trudności w wykładni przepisów prawa Unii – Lojalna współpraca – Uzasadnione oczekiwania – Ne bis in idem – Premie ubojowe – Działania informacyjno-promocyjne dotyczące produktów rolnych – Opóźnienia w płatnościach – Dowód istnienia szczególnych warunków w zarządzaniu – Równość traktowania – Błąd w tłumaczeniu w jednej z wersji językowych rozporządzenia Unii – Możliwość przypisania korekty finansowej państwu członkowskiemu

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez C. Colelli, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Bianchi, P. Ondrůšek i I. Galindo Martín, pełnomocnicy, a następnie D. Bianchi i P. Ondrůšek, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas i S. Horrenberger, pełnomocnicy) i Węgry (przedstawiciele: M.Z. Fehér i G. Koós, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/103 z dnia 16 stycznia 2015 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2015, L 16, s. 33) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy niektórych wydatków poniesionych przez Republikę Włoską.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Republika Włoska pokrywa własne koszty i koszty Komisji Europejskiej.

Republika Francuska i Węgry pokrywają własne koszty.

____________

1     Dz.U. C 155 z 11.5.2015.