Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2019 – Taliansko/Komisia

(vec T-135/15)1

(„EPZF – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Talianskom – Dočasný režim na reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu – Nariadenie (ES) č. 320/2006 – Nariadenie (ES) č. 968/2006 – Nariadenie (ES) č. 1290/2005 – Lehota 24 mesiacov – Pojem ‚viacročné opatrenie‘ – Podmienky poskytovania reštrukturalizačnej pomoci – Pojem ‚výrobné zariadenie‘ – Kvalifikácia síl – Pojem ‚úplná demontáž‘ – Príloha 2 dokumentu č. VI/5330/97 – Ťažkosti pri výklade právnej úpravy Únie – Lojálna spolupráca – Legitímna dôvera – Ne bis in idem – Prémie za zabitie – Informačné a propagačné akcie v prospech poľnohospodárskych výrobkov – Oneskorené platby – Dôkaz o existencii osobitných podmienok riadenia – Rovnosť zaobchádzania – Chyba v preklade do jednej z jazykových verzií nariadenia Únie – Pripísateľnosť finančnej opravy členskému štátu“

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci C. Colelli, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne D. Bianchi, P. Ondrůšek a I. Galindo Martín, neskôr D. Bianchi a P. Ondrůšek, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Francúzska republika (v zastúpení: D. Colas a S. Horrenberger, splnomocnení zástupcovia) a Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér a G. Koós, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k čiastočnému zrušeniu vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/103 zo 16. januára 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 16, 2015, s. 33), v rozsahu, v akom sa týka určitých výdavkov vynaložených Talianskou republikou

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

Francúzska republika a Maďarsko znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 155, 11.5.2015.