Language of document : ECLI:EU:C:2019:353

TIESAS SPRIEDUMS (desmitā palāta)

2019. gada 2. maijā (*)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējais muitas tarifs – Tarifu klasifikācija – Kombinētā nomenklatūra – Apakšpozīcijas 8526 91 20 un 8528 59 00 – GPS navigācijas sistēma ar vairākām funkcijām

Lietā C‑268/18

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Curtea de Apel Bacău (Bakeu apelācijas tiesa, Rumānija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2018. gada 5. aprīlī un kas Tiesā reģistrēts 2018. gada 18. aprīlī, tiesvedībā

SC Onlineshop SRL

pret

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

TIESA (desmitā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. Likurgs [C. Lycourgos] (referents), tiesneši M. Ilešičs [M. Ilešič] un I. Jarukaitis,

ģenerāladvokāts: Dž. Hogans [G. Hogan],

sekretārs: A. Kalots Eskobars [A. Calot Escobar],

ņemot vērā rakstveida procesu,

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

–        SC Onlineshop SRL vārdā – S. Ionaşcu-Strungariu,

–        Rumānijas valdības vārdā – C. Canţăr, kā arī O.C. Ichim un A. Wellman, pārstāvji,

–        Eiropas Komisijas vārdā – A. Caeiros un A. Armenia, pārstāvji,

ņemot vērā pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas pieņemto lēmumu izskatīt lietu bez ģenerāladvokāta secinājumiem,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1        Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Kombinētās nomenklatūras (turpmāk tekstā – “KN”) apakšpozīcijas 8526 91 20 un 8528 59 00, kas iekļautas I pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 1987, L 256, 1. lpp.), redakcijā, kura izriet no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1821 (2016. gada 6. oktobris) (OV 2016, L 294, 1. lpp.), kā arī par to, kā interpretēt Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 698/2012 (2012. gada 25. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV 2012, L 203, 34. lpp.), kura ir grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 459/2014 (2014. gada 29. aprīlis) (OV 2014, L 133, 43. lpp.), (turpmāk tekstā – “Īstenošanas regula Nr. 698/2012”).

2        Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp SC Onlineshop SRL (turpmāk tekstā – “Onlineshop”) un Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (Valsts nodokļu dienests – Muitas ģenerāldirekcija, Rumānija) (turpmāk tekstā – “ANAFDGV”) par to, kā muitas tarifu ziņā ir klasificējama tāda veida daudzfunkcionāla ierīce, ko lieto mehāniskajos transportlīdzekļos un kas pilda radionavigācijas, audio un video atskaņošanas, radioapraides un vizualizācijas funkcijas.

 Atbilstošās tiesību normas

 KN

3        Atbilstoši Regulas Nr. 2658/87 9. panta 1. punktam un 10. pantam Eiropas Komisija, kurai palīdz Muitas kodeksa komiteja, nosaka pasākumus attiecībā uz KN, kas veido šīs regulas I pielikumu attiecībā uz preču klasifikāciju, piemērošanu.

4        Kā izriet no Regulas Nr. 2658/87 12. panta, Komisija ik gadu ar regulu apstiprina pilnu KN redakciju ar tai atbilstošajām kopējā muitas tarifa nodokļa likmēm, kas izriet no Eiropas Savienības Padomes vai Komisijas noteiktajiem pasākumiem. Šī regula tiek publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vēlākais 31. oktobrī un ir piemērojama no nākamā gada 1. janvāra.

5        Uz šo normu pamata ir pieņemta Komisija Īstenošanas regula (ES) 2015/1754 (2015. gada 6. oktobris), ar ko groza I pielikumu Regulai Nr. 2658/87 (OV 2015, L 285, 1. lpp.), un Īstenošanas regula 2016/1821. Ar katru no šīm regulām KN ir grozīta attiecīgi no 2016. gada 1. janvāra un no 2017. gada 1. janvāra.

6        KN pirmās daļas I sadaļa ietver A iedaļu “Vispārīgi kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi”, kurā ir noteikts:

“Kombinētajā nomenklatūrā preces klasificē pēc šādiem principiem:

1.      Sadaļu, nodaļu un apakšnodaļu virsraksti doti tikai ērtības labad; juridiski klasifikāciju nosaka pozīciju ieraksti un sadaļu un nodaļu piezīmes, kā arī tālāk izklāstītie noteikumi, ja vien pozīcijās un piezīmēs nav noteikts citādi.

[..]

3.      Ja [..] preces pēc pirmā acu uzmetiena var klasificēt divās vai vairākās pozīcijās, klasifikāciju izdara šādi:

[..]

c)      ja preces nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) vai b) punktam, tās klasificē pozīcijā ar lielāko kārtas numuru no vienlīdz pieļaujamām pozīcijām.

[..]

6.      Juridiski preču klasifikāciju pozīciju apakšpozīcijās nosaka apakšpozīciju ieraksti un piezīmes, kā arī iepriekš minētie noteikumi pēc analoģijas, ievērojot, ka salīdzināmas ir tikai viena līmeņa apakšpozīcijas. Piemērojot šo noteikumu, ņem vērā arī atbilstīgo sadaļu un nodaļu piezīmes, ja vien konteksts nenosaka citādi.”

7        KN otrajā daļā “Muitas nodokļu saraksts” ietilpst XVI sadaļa “Mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas; to daļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu daļas un piederumi”. Šajā sadaļā atrodamajā 3. piezīmē ir noteikts:

“Ja nav īpašu piebilžu, tad [..] mašīnas, kas izpilda divas vai vairākas papildu vai alternatīvas funkcijas, klasificējamas atbilstīgi to galvenajai funkcijai.”

8        Šajā sadaļā ir ietverta it īpaši 85. nodaļa “Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi”, kuras redakcijā, kas izriet no 2016. gadā piemērojamās Regulas 2015/1754, bija ietvertas šādas pozīcijas un apakšpozīcijas:

KN kods

Apraksts

[..]

[..]

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

8526 10 00

– radiolokācijas aparatūra


– citāda:

8526 91

– – radionavigācijas aparatūra:

8526 91 20

– – – radionavigācijas uztvērējaparatūra

[..]

[..]

8528

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru:


– katodstaru lampu monitori:

[..]

[..]


– citādi monitori:

8528 51 00

– – tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt automātiskās datu apstrādes sistēmā, kas minēta pozīcijā 8471

8528 59

– – citādi:


– – – plakani ekrāni, kas ar pieņemamu funkcionalitātes līmeni spēj attēlot signālus no automātiskas datu apstrādes iekārtām:

[..]

[..]

8528 59 70

– – – citādi

[..]

[..]


9        Īstenošanas regulā 2016/1821, kas ir piemērojama 2017. gadā, KN pozīcija 8526 palika negrozīta, kā tā bija noteikta Īstenošanas regulā 2015/1754, bet pozīcija 8528 tika grozīta šādi:

8528

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru:

[..]

[..]


– citādi monitori:

8528 52

– – kas projektēti izmantošanai automātiskās datu apstrādes sistēmā, kura minēta pozīcijā 8471, un ko iespējams tieši savienot ar šo sistēmu

[..]

[..]

8528 59 00

– – citādi

[..]

[..]


 Īstenošanas regula Nr. 698/2012

10      Regulas Nr. 698/2012 1. pantā ir noteikts:

“Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.”

11      Šīs regulas pielikums ir formulēts šādi:

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

[..]

[..]

[..]

3. Daudzfunkcionāla ierīce (tā sauktais “mehānisko transportlīdzekļu multivides centrs”), kādu lieto mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Tas vienā korpusā apvieno radiouztvērēju, skaņas un video reproducēšanas ierīci, radionavigācijas ierīci un krāsu šķidro kristālu displeju (LCD), kura ekrāna diagonāles izmērs ir apmēram 18 cm (7 collas) un malu attiecība 16:9.

Ierīce ir aprīkota ar savienotājiem, kas dod iespēju uztvert video signālus no ārējiem avotiem, piemēram, atpakaļskata kameras vai DVB‑T skaņotāja.

Ierīce var reproducēt skaņu un attēlus arī no atmiņas kartes.

Ierīce ir aprīkota ar divām tālvadības pultīm.

Ar ierīci var būt savienots papildu displejs.

8528 59 70

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 3.(c) un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 8528, 8528 59 un 8528 59 70 formulējumu.

Ierīce konstruēta tā, lai veiktu dažādas funkcijas (skaņas reproducēšana, video reproducēšana, radiouztveršana, radionavigācija, video atainošana), un, ņemot vērā ierīces konstrukciju un koncepciju, neviena no funkcijām nenosaka ierīces pamatīpašības.

Tāpēc, piemērojot 3.(c) vispārīgo interpretācijas noteikumu, ierīce klasificējama ar KN kodu 8528 59 70 pie citādiem monitoriem.

 Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi

12      2016. gada 18. jūlijā Onlineshop lūdza ANAFDGV izsniegt saistošu izziņu par tarifiem (turpmāk tekstā – “SIT”) attiecībā uz ierīci, kas tiek saukta par “GPS PNI S 506 navigācijas sistēmu”, ierosinot, ka tā būtu jāklasificē KN apakšpozīcijā 8526 91 20, kurai atbilst radionavigācijas uztvērējaparatūra.

13      No lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu izriet, ka šī ierīce būtībā pilda četras funkcijas, proti, radionavigācijas, audio un video atskaņošanas, radioapraides un vizualizācijas funkcijas. To var izmantot gan kā GPS navigācijas sistēmu (GPS modulis un antena ir jau iemontēti), gan kā planšetdatoru, un tai ir pievienoti vairāki piederumi (priekšējam vējstiklam piestiprināms balsts, transportlīdzeklī lietojams barošanas avots un vads datu pārraidei). Ierīce sver 152 g, un tai ir šādi izmēri: 132 × 184 × 12 mm.

14      Ar 2016. gada 23. decembra lēmumu ANAFDGV izziņu pieprasījušajam subjektam izsniedza SIT, kurā minētā ierīce tika klasificēta KN apakšpozīcijā 8528 59 00 un kurā šīs klasifikācijas pamatošanai atsauce bija izdarīta uz 1., 3.c) un 6. vispārējo noteikumu par šīs nomenklatūras interpretāciju. Vēl šajā lēmumā bija minēta Īstenošanas regula Nr. 698/2012.

15      Pēc sākotnējās sūdzības, kura par minēto lēmumu tika iesniegta 2017. gada 11. janvārī, Onlineshop 2017. gada 2. augustā cēla prasību iesniedzējtiesā.

16      Atbilstoši šīs tiesas norādītajam Onlineshop, lai pamatotu savu prasību pamatlietā aplūkoto ierīci klasificēt KN apakšpozīcijā 8526 91 20, apgalvo, ka tās galvenā funkcija ir GPS navigācija, izmantojot divas iepriekš instalētas lietojumprogrammas, savukārt ANAFDGV apgalvo, ka neviena no šīs ierīces funkcijām tai nepiešķir pamatīpašības un līdz ar to tā ir jāklasificē pozīcijā ar lielāko kārtas numuru no vienlīdz pieļaujamām pozīcijām, proti, pozīcijā 8528, kas atbilst tās kā monitora video reproducēšanai funkcijai.

17      Par labu Onlineshop lūgtajai klasifikācijai iesniedzējtiesa, pirmkārt, piemin faktu, ka Vācijas, Francijas un Nīderlandes nodokļu administrācijas esot izmantojušas šo klasifikāciju attiecībā uz produktiem, kuru funkcijas, šīs sabiedrības ieskatā, ir līdzīgas pamatlietā aplūkotās ierīces funkcijām, jo šo produktu galvenā funkcija ir GPS navigācija. Otrkārt, šī tiesa norāda, ka ierīce, ņemot vērā tās navigācijas funkcijas specifiku, ir paredzēta lietošanai automašīnā un tās nelielais izmērs (5 collas jeb 12,7 cm) patērētāja skatījumā var nākt par labu tikai otršķirīgai izmantošanai par planšetdatoru.

18      Iesniedzējtiesa atzīmē, ka – 2016. gada 23. decembra SIT – gan atsaucoties uz Īstenošanas regulas Nr. 698/2012 normām – ANAFDGV pamatlietā aplūkoto ierīci ir klasificējusi KN apakšpozīcijā 8528 59 00, tās redakcijā, kura izriet no Īstenošanas regulas 2016/1821, lai gan šī īstenošanas regula stājās spēkā tikai 2017. gada 1. janvārī. Šīs tiesas ieskatā, ja ANAFDGV faktiski būtu balstījusies uz Īstenošanas regulu Nr. 698/2012, šī ierīce būtu jāklasificē apakšpozīcijā 8528 59 70.

19      Minētā tiesa šajā ziņā norāda, ka ANAFDGV atsauci uz Īstenošanas regulu Nr. 698/2012 ir pamatojusi ar faktu, ka tās pielikumā aprakstītajam trešajam produktam ir “liela līdzība ar produktu, kas ir SIT lēmumu priekšmets, attiecībā uz pildītajām funkcijām un ierīces sastāvdaļām – tas esot viens no iemesliem, kāpēc tā ir minēta kā viens no klasifikācijas juridiskajiem pamatojumiem”.

20      Turpinājumā iesniedzējtiesa šaubās par jautājumu, vai Īstenošanas regulas Nr. 698/2012 normas tomēr ir piemērojamas pamatlietai un attiecīgā gadījumā – kādas būtu to piemērošanas sekas šajā situācijā, ja aplūkotās ierīces klasifikācija nebūtu veikta atbilstoši tās KN kodam.

21      Šādos apstākļos Curtea de Apel Bacău (Bakeu apelācijas tiesa, Rumānija) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:

“1)      Vai [KN], kas ir iekļauta [Regulas Nr. 2658/87] I pielikumā, redakcijā ar grozījumiem, kuri izdarīti ar [Īstenošanas regulu 2016/1821], ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas ierīces kā navigācijas sistēmas GPS PNI S 506, par ko ir šis strīds, ir jāklasificē minētās nomenklatūras tarifu apakšpozīcijas 8526 91 apakšpozīcijā 8526 91 20 vai pozīcijas 8528 apakšpozīcijā 8528 59 00?

2)      Vai [KN] redakcijas, kas secīgi izriet no [Īstenošanas regulas Nr. 698/2012] un [Īstenošanas regulas Nr. 459/2014], ir nozīmīgas, lai noteiktu tādu ierīču pareizo tarifa klasifikāciju kā navigācijas sistēmas, par kurām ir šis strīds, tādējādi, ka tās var būt piemērojamas pēc analoģijas produktiem, kuriem ir līdzība ar aplūkojamo navigācijas sistēmu, un vai šādu noteikumu piemērošana pēc analoģijas apstiprina muitas pārvaldes sniegto kombinētās nomenklatūras interpretāciju?”

 Par prejudiciālajiem jautājumiem

22      Iesākumā, ir jānorāda, ka atbilstoši Tiesas judikatūrai, piemērojamā KN redakcija ir tā, kura ir spēkā datumā, kurā ir pieņemts valsts lēmums, kurā ir noteikta apstrīdēto tarifu klasifikācija (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2006. gada 8. jūnijs, Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, 18. punkts).

23      Šajā gadījumā, lai gan Īstenošanas regula 2016/1821, uz kuru attiecas pirmais prejudiciālais jautājums, tika pieņemta 2016. gada 6. oktobrī, tā stājās spēkā tikai 2017. gada 1. janvārī. Tāpēc tā nav piemērojama pamatlietai, kuras pamatā ir 2016. gada 23. decembrī izsniegta SIT.

24      Līdz ar to – kā to apgalvo Komisija – šim strīdam piemērojamā KN redakcija ir tā, kura izriet no Īstenošanas regulas 2015/1754, kas pieņemta 2015. gada 6. oktobrī un piemērojama 2016. gadam.

25      Lai gan salīdzinājumā ar pēdējo minēto īstenošanas regulu Īstenošanas regulas 2016/1821 KN apakšpozīcija 8526 91 20 ir palikusi negrozīta, ar to tomēr ir grozītas noteiktas KN pozīcijas 8528 apakšpozīcijas, it īpaši pēdējā apakšpozīcija “citādi”), kuras kods vairs nav 8528 59 70, bet gan 8528 59 00.

26      Tādējādi ir jāuzskata, ka iesniedzējtiesa ar saviem jautājumiem, kuri ir jāaplūko kopā, būtībā vaicā, vai KN, tās redakcijā, kura izriet no Īstenošanas regulas 2015/1754, ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda ierīce kā pamatlietā aplūkotā, kura nodrošina radionavigācijas, audio un video atskaņošanas, radioapraides un vizualizācijas funkcijas un kurai ir piederumi, kas ļauj to lietot mehāniskajā transportlīdzeklī, ietilpst šīs nomenklatūras pozīcijā 8526 91 20 vai pozīcijā 8528 59 70.

27      KN interpretācijas vispārīgajos noteikumos ir paredzēts, ka preču klasifikāciju nosaka atbilstoši pozīciju ierakstiem un sadaļu vai nodaļu piezīmēm, bet sadaļu, nodaļu un apakšnodaļu virsraksti ir jāuztver tikai kā orientieris (spriedums, 2018. gada 15. novembris, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, 49. punkts un tajā minētā judikatūra).

28      Tiesiskās drošības un pārbaužu atvieglošanas interesēs izšķirošais kritērijs preču tarifu klasifikācijas ziņā vispārējā kārtā ir rodams attiecīgās preces objektīvajās pazīmēs un īpašībās, kas definētas KN pozīcijas un sadaļu vai nodaļu piezīmju formulējumā (spriedums, 2018. gada 13. septembris, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, 22. punkts un tajā minētā judikatūra).

29      Produkta paredzētais lietojums var būt objektīvs klasifikācijas kritērijs, ja vien tas ir minētajam produktam raksturīgs, un šis raksturīgums var tikt novērtēts, ņemot vērā produkta objektīvās iezīmes un īpašības (spriedums, 2017. gada 22. marts, GROFA u.c., C‑435/15 un C‑666/15, EU:C:2017:232, 40. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra). Kā viens no būtiskajiem apstākļiem ir jāizvērtē lietojums, kādam aplūkoto preci ir paredzējis ražotājs, kā arī tās lietošanas kārtība un vieta (spriedums, 2015. gada 4. marts, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, 52. punkts).

30      Turklāt atbilstoši KN XVI sadaļas 3. piezīmei mašīnas, kas izpilda divas vai vairākas papildu vai alternatīvas funkcijas, ir klasificējamas atbilstīgi to galvenajai funkcijai.

31      Tiesa šajā ziņā ir precizējusi, ka ir jāņem vērā, kas patērētājam šķiet galvenā funkcija vai papildu funkcija (spriedums, 2015. gada 11. jūnijs, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, 24. punkts un tajā minētā judikatūra).

32      Šajā gadījumā no lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu izriet, ka – pretēji ANAFDGV apgalvotajam – no aplūkotās ierīces četrām funkcijām, ņemot vērā tās paredzēto lietošanas vietu un kārtību, galvenā funkcija ir radionavigācija.

33      Papildus tam šī galvenā funkcija ir neatraujami saistīta ar šo ierīci, jo tā izriet no tās objektīvajām pazīmēm un īpašībām. Proti, papildus faktam, ka tā tiek saukta par “GPS navigācijas sistēmu”, minētā ierīce ir paredzēta, lai to lietotu kā radionavigācijas monitoru mehāniskajos transportlīdzekļos, pateicoties divām iepriekš instalētām lietojumprogrammām, kaut arī tām ir nepieciešams interneta pieslēgums, izmantojot wifi tehnoloģiju un izmantojot tādus piederumus kā priekšējam stiklam piestiprināms balsts un transportlīdzeklī lietojams barošanas avots.

34      Papildus tam no lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu iekļautajām norādēm par faktiem izriet, ka šā sprieduma 26. punktā minētās pārējās trīs ierīces funkcijas veido tikai šīs ierīces pievienoto vērtību, bet neviena no tām pati par sevi nevar būt izšķiroša, lai patērētājs to iegādātos.

35      Proti, kā ir norādījusi iesniedzējtiesa, pirmkārt, radioapraides funkcija ir ļoti vienkārša, jo tā tiek nodrošināta nevis ar radiouztvērēju, bet gan FM raidītāju, ar kura starpniecību ierīces iekšējā vai ārējā atmiņā saglabātas dziesmas var klausīties, izmantojot transportlīdzekļa radiokanālu.

36      Otrkārt, audio un video reprodukcijas funkcija ir ierobežota, jo pamatlietā aplūkotā ierīce nav aprīkota ar savienotājelementiem, kuri ļautu uztvert videosignālus no ārēja avota.

37      Treškārt, vizualizācijas funkcija, ņemot vērā, pirmām kārtām, ekrāna mazo izmēru (5 collas jeb 12,7 cm), kas nesniedz komfortablu redzamību, un, otrām kārtām, faktu, ka, lai gan šī funkcija ļauj reproducēt instalētās lietojumprogrammas vai video datnes, tā neļauj pieslēgt ierīci papildu vizualizācijas elementam, arī ir ierobežota.

38      Tādējādi, ņemot vērā tādas ierīces kā pamatlietā aplūkotā galveno funkciju, tā ir jāklasificē KN apakšpozīcijā 8526 91 20, kurā ietilpst radionavigācijas uztvērēji.

39      Šo analīzi nevar likt apšaubīt norādes attiecībā uz trešo produktu, kas ir klasificēts KN apakšpozīcijā 8528 59 70 Īstenošanas regulas Nr. 698/2012 pielikumā, uz kuru ir atsauce lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu.

40      Šajā ziņā ir jānorāda, ka saskaņā ar pastāvīgo judikatūru klasifikācijas regula ir vispārpiemērojama, jo tā attiecas nevis uz kādu konkrētu saimnieciskās darbības subjektu, bet gan uz visu Muitas kodeksa komitejas izpētītajam produktam identisku produktu kopumu. Tālab, lai, interpretējot klasifikācijas regulu, noteiktu tās piemērošanas jomu, ir jāņem vērā arī tās pamatojuma izklāsts (spriedums, 2017. gada 22. marts, GROFA u.c., C‑435/15 un C‑666/15, EU:C:2017:232, 35. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra).

41      Ja klasifikācijas regula nav tieši piemērojama precēm, kas ir nevis identiskas, bet gan tikai analogas precei, kura ir šīs regulas priekšmets, tad minētā regula ir piemērojama šādām precēm pēc analoģijas. Atbilstoši judikatūrai klasifikācijas regulas piemērošana pēc analoģijas produktiem, kas ir analoģiski šajā regulā paredzētajiem, tiešām sekmē saskanīgu KN interpretāciju, kā arī vienlīdzīgu attieksmi pret subjektiem (spriedums, 2017. gada 22. marts, GROFA u.c., C‑435/15 un C‑666/15, EU:C:2017:232, 37. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra).

42      Tomēr, lai šāda klasifikācijas regula būtu piemērojama pēc analoģijas, klasificējamajiem produktiem un regulā minētajiem produktiem ir jābūt pietiekami līdzīgiem. Šajā ziņā ir jāņem vērā arī minētās regulas pamatojums (spriedums, 2017. gada 22. marts, GROFA u.c., C‑435/15 un C‑666/15, EU:C:2017:232, 38. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra).

43      Šajā gadījumā, lai gan iesniedzējtiesa noraida Īstenošanas regulas Nr. 698/2012 tiešu piemērošanu, jo neviena no pamatlietas pusēm neapgalvo, ka pamatlietā aplūkotā ierīce ir identiska šīs regulas pielikumā aprakstītajam trešajam produktam, tā šaubās par minētās regulas piemērošanu pēc analoģijas.

44      Taču – attiecībā uz šīs tiesas veiktajiem faktiskajiem konstatējumiem attiecībā uz pamatlietā aplūkoto ierīci – ir jānorāda, ka šai ierīcei un Īstenošanas regulas Nr. 698/2012 pielikumā aprakstītajam trešajam produktam nav tādas līdzības, kas attaisnotu šīs regulas piemērošanu pēc analoģijas.

45      Proti – papildus tam, ka šis produkts patiešām pilda radioapraides funkciju, – tā vizualizācijas funkcija tiek īstenota ar ekrānu, kura izmērs pa diagonāli ir aptuveni 7 collas jeb 18 cm, un tam var tikt pievienots papildu ekrāns. Tas ir aprīkots arī ar savienotājiem, kas dod iespēju uztvert video signālus no ārējiem avotiem, piemēram, atpakaļskata kameras vai DVB‑T skaņotāja. Visbeidzot, tas ir aprīkots ar divām tālvadības pultīm.

46      Savukārt – kā norādīts šā sprieduma 35.–37. punktā – pamatlietā aplūkotā ierīce nepiedāvā šādas funkcionalitātes vai arī nodrošina zemāka līmeņa sniegumu.

47      Līdz ar to Īstenošanas regula Nr. 698/2012 tādai ierīcei kā pamatlietā aplūkotā nav piemērojama nedz tieši, nedz pēc analoģijas.

48      Ņemot vērā visus iepriekš izklāstītos apsvērumus, uz prejudiciālajiem jautājumiem ir jāatbild tādējādi, ka KN, tās redakcijā, kura izriet no Īstenošanas regulas 2015/1754, ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda mehāniskajos transportlīdzekļos lietota daudzfunkcionāla ierīce kā pamatlietā aplūkotā, kura vienā korpusā kā galveno funkciju apvieno radionavigācijas monitoru, pateicoties iepriekš instalētām GPS navigācijas lietojumprogrammām, un kā papildfunkciju – radioapraides ierīci, audio un video reproducēšanas ierīci un ekrānu, kura izmērs pa diagonāli ir aptuveni 5 collas (12,7 cm), ir jāklasificē šīs nomenklatūras apakšpozīcijā 8526 91 20.

 Par tiesāšanās izdevumiem

49      Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (desmitā palāta) nospriež:

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā iekļautā Kombinētā nomenklatūra, redakcijā, kura izriet no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1754 (2015. gada 6. oktobris), ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda mehāniskajos transportlīdzekļos lietota daudzfunkcionāla ierīce kā pamatlietā aplūkotā, kura vienā korpusā kā galveno funkciju apvieno radionavigācijas monitoru, pateicoties iepriekš instalētām GPS navigācijas lietojumprogrammām, un kā papildfunkciju – radioapraides ierīci, audio un video reproducēšanas ierīci un ekrānu, kura izmērs pa diagonāli ir aptuveni 5 collas (12,7 cm), ir jāklasificē šīs nomenklatūras apakšpozīcijā 8526 91 20.

[Paraksti]


*      Tiesvedības valoda – rumāņu.