Language of document : ECLI:EU:C:2018:881

Věc C-171/17

Evropská komise

v.

Maďarsko

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2006/123/ES – Články 15 až 17 – Článek 49 SFEU – Svoboda usazování – Článek 56 SFEU – Volný pohyb služeb – Národní systém mobilního placení – Monopol“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. listopadu 2018

1.        Svoboda usazování – Volný pohyb služeb – Služby na vnitřním trhu – Směrnice 2006/123 – Oblast působnosti – Služby obecného hospodářského zájmu a monopoly zavedené po vstupu směrnice 2006/123 v platnost – Zahrnutí

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123, čl. 1 odst. 2 a 3)

2.        Svoboda usazování – Volný pohyb služeb – Služby na vnitřním trhu – Směrnice 2006/123 – Služby obecného hospodářského zájmu – Určení – Posuzovací pravomoc členských států – Rozsah – Služba již poskytovaná hospodářskými subjekty působícími na daném trhu – Nedostačující okolnost k učinění závěru o neexistenci služby obecného hospodářského zájmu

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123, čl. 15 odst. 4 a článek 17)

3.        Svoboda usazování – Volný pohyb služeb – Služby na vnitřním trhu – Směrnice 2006/123 – Požadavky podléhající hodnocení – Vnitrostátní právní úprava v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu – Vyloučení – Podmínky

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123, článek 15)

4.        Svoboda usazování – Volný pohyb služeb – Služby na vnitřním trhu – Směrnice 2006/123 – Požadavky podléhající hodnocení – Vnitrostátní právní úprava zavádějící národní systém povinného mobilního placení provozovaný veřejným podnikem – Přípustnost – Podmínky – Dodržení podmínek nepřípustnosti diskriminace, nezbytnosti a přiměřenosti – Neexistence

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123, čl. 15 odst. 2 písm. d) a odst. 3]

5.        Volný pohyb služeb – Omezení – Vnitrostátní právní úprava zavádějící národní systém povinného mobilního placení provozovaný veřejným podnikem – Odůvodnění – Naléhavé důvody veřejného zájmu – Přiměřenost – Neexistence

(Článek 56 SFEU)

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 41-43)

2.      Směrnice 2006/123 o službách na vnitřním trhu obsahuje zvláštní ustanovení, pokud jde o použití výše uvedených ustanovení na služby obecného hospodářského zájmu, a sice čl. 15 odst. 4 a článek 17 této směrnice.

V této souvislosti jsou členské státy při dodržení unijního práva oprávněny určit rozsah a organizaci svých služeb obecného hospodářského zájmu, zejména s přihlédnutím k cílům, které jsou vlastní jejich vnitrostátní politice. V tomto ohledu mají členské státy širokou posuzovací pravomoc, která může být Komisí zpochybněna pouze v případě zjevného pochybení.

Pouhá okolnost, že služba kvalifikována členským státem jako služba obecného hospodářského zájmu, je již poskytována hospodářskými subjekty působícími na daném trhu, však nestačí k prokázání, že tato kvalifikace je stižena zjevně nesprávným posouzením. Skutečnost, že určitá služba je již na trhu poskytována, avšak v nedostatečných podmínkách neslučitelných s veřejným zájmem, jak jej definuje dotyčný členský stát, může totiž odůvodnit kvalifikaci této služby jako služby obecného hospodářského zájmu.

(viz body 47, 49, 55, 56)

3.      Odstavec 4 článku 15 směrnice 2006/123 o službách na vnitřním trhu automaticky nevylučuje služby obecného hospodářského zájmu z oblasti působnosti tohoto článku. Uvedený odstavec 4 totiž stanoví, že odstavce 1, 2 a 3 článku 15 se vztahují na právní předpisy v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, pouze pokud použití těchto odstavců právně či fakticky nebrání plnění zvláštní úlohy těchto služeb.

Z toho vyplývá, že uvedený článek 15 nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví požadavek ve smyslu odst. 2 písm. d) tohoto článku, jestliže je uvedený požadavek nezbytný k plnění zvláštní úlohy dotčené veřejné služby za hospodářsky životaschopných podmínek.

(viz body 62, 85)

4.      Členský stát, který zavede a ponechá v platnosti národní systém mobilního placení provozovaný jediným podnikem, kontrolovaným státem, jehož použití je povinné k mobilnímu placení v různých oblastech působnosti, jako jsou veřejné parkování, zpřístupnění sítě pozemních komunikací pro účely silničního provozu, přeprava osob státním podnikem a další služby poskytované státním subjektem, neplní povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 15 odst. 2 písm. d) směrnice 2006/123 o službách na vnitřním trhu.

Systém, jenž vyhrazuje přístup k činnosti poskytování služeb mobilního placení jednomu veřejnoprávnímu podniku prostřednictvím zřízení monopolu, totiž představuje požadavek ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. d) směrnice 2006/123, a členské státy musí ověřit jeho slučitelnost s podmínkami nepřípustnosti diskriminace, nezbytnosti a přiměřenosti stanovenými v čl. 15 odst. 3 uvedené směrnice. Takovýto požadavek přitom nesplňuje podmínku týkající se neexistence méně restriktivních opatření k dosažení sledovaného cíle, neboť existují méně restriktivní opatření, jež by méně omezovala svobodu usazování, která by umožňovala dosáhnout uváděných cílů, jako je například systém koncesí založený na postupu otevřeném hospodářské soutěži. Vzhledem k tomu, že podmínky stanovené v čl. 15 odst. 3 směrnice 2006/123 jsou kumulativní, toto zjištění je dostatečné k prokázání rozporu s tímto ustanovením.

(viz body 76, 79, 81-83, 87, výrok 1)

5.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body  88-92, 96, výrok 1)