Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshofs (Германия), постъпило на 29 януари 2019 г. — Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV

(Дело C-59/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Ответник: Booking.com BV

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 7, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 да се тълкува в смисъл, че съдът, който има компетентност по дела относно непозволено увреждане, е компетентен и по иск за преустановяване на определени действия, ако се вземе под внимание, че укоримото поведение е предвидено в договорните разпоредби, но жалбоподателят твърди, че тези разпоредби се основават на злоупотреба с господстващо положение на ответника?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.