Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 29. ledna 2019 – Wikingerhof GmbH & Co. KG v. Booking.com BV

(Věc C-59/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Žalovaná: Booking.com BV

Předběžné otázky

Musí být čl. 7 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 vykládán v tom smyslu, že k soudu příslušnému ve věci týkající se deliktní odpovědnosti lze podat žalobu na zdržení se určitých způsobů chování, přichází-li do úvahy, že vytýkané chování je kryto smluvními ujednáními, žalobce ale namítá, že se tato ustanovení zakládají na zneužití dominantního postavení žalovaného na trhu?

____________

1 Úř. věst.2012, L 351, s. 1