Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 29.1.2019 – Wikingerhof GmbH & Co. KG v. Booking.com BV

(asia C-59/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Vastapuoli: Booking.com BV

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 7 artiklan 2 alakohtaa tulkittava siten, tuomioistuimen toimivalta tutkia sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevaa asiaa koskee myös määrätyn menettelyn kieltämistä koskevaa kannetta silloin, kun moitittu menettely kuuluu sopimusjärjestelyihin, mutta kantaja väittää, että nämä järjestelyt perustuvat vastaajan määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.