Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 29 januari 2019 – Wikingerhof GmbH & Co. KG mot Booking.com BV

(Mål C-59/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Kärande: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Svarande: Booking.com BV

Tolkningsfrågan

Ska artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 , tolkas så, att grunden för behörighet för skadestånd utanför avtalsförhållanden är tillämplig på en talan om förbudsföreläggande med avseende på ett visst beteende, om det ifrågasatta beteendet omfattas av avtalsbestämmelser, men käranden emellertid gör gällande att dessa bestämmelser grundas på missbruk av en dominerande ställning från svarandens sida?

____________

1 EUT L 351, 2012, s. 1