Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 czerwca 2018 r. w sprawie T-111/16, Prada / EUIPO, wniesione w dniu 3 sierpnia 2018 r. przez Prada SA

(Sprawa C-510/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Prada SA (przedstawiciele: adwokaci C. Mazzi, G. Guglielmetti, P. Tammaro)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, The Rich Prada International PT

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) uznał odwołanie za niedopuszczalne.

____________