Language of document :

Žalba koju je 23. studenoga 2019. podnio Sevenfriday AG protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 27. rujna 2018. u predmetu T-448/17: Sevenfriday protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-734/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Sevenfriday AG (zastupnici: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Seven SpA

Žalba je rješenjem Suda (sedmo vijeće) od 19. ožujka 2019. proglašena nedopuštenom.

____________