Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 24 януари 2019 г. — Repsol Petróleo, S.A./Administración del Estado

(Дело C-44/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Repsol Petróleo, S.A.

Ответник: Administración del Estado

Преюдициални въпроси

Следва ли член 21, параграф 3 от Директива 2003/961 от 27 октомври да се тълкува в смисъл, че допуска облагане с акциз върху въглеводородите на собственото потребление на енергийни продукти в рамките на предприятието на производителя в съотношението, в което се получават неенергийни продукти?

Или, напротив, целта на разпоредбата да освободи от данъчното облагане използването на енергийни продукти, което се приема за необходимо за получаването на крайните енергийни продукти, възпрепятства облагането на това собствено потребление в частта, в която то води до получаването и на други неенергийни продукти, дори когато тези продукти са с остатъчен характер и се получават неизбежно в резултат на самия производствен процес?

____________

1     Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 2003 г., стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 98).