Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 11 февруари 2019 г. — Donex Shipping and Forwarding B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-104/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Donex Shipping and Forwarding B.V.

Ответник по жалбата: Staatssecretaris van Financiën

Преюдициални въпроси

Невалиден ли е Регламент (ЕО) № 91/20091 по отношение на вносител в Съюза поради нарушение на член 2, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 384/962 , тъй като при извършване на уреденото в тази разпоредба сравнение Съветът не е взел предвид експортните сделки с определени видове от продукта, за да определи дъмпинговия марж за разглежданите продукти на неоказали съдействие китайски производители износители?

Невалиден ли е Регламент (ЕО) № 91/2009 по отношение на вносител в Съюза поради нарушение на член 2, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 384/96, тъй като при сравняването на нормалната стойност на продуктите на индийски производител с експортните цени на сходни китайски продукти в рамките на изчисляването на дъмпинговия марж за разглежданите продукти институциите на Съюза са отказали да вземат под внимание корекции във връзка с вносни митни сборове за суровини и косвени данъци в държавата аналог Индия, както и корекции за разлики в производството, съответно в производствените разходи и/или тъй като при определянето на нормалната стойност институциите на Съюза не са предоставили (своевременно) на китайските производители износители, оказали съдействие по време на разследването, всички данни, получени от индийския производител?

____________

1     Регламент на Съвета от 26 януари 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (ОВ L 29, 2009 г., стр. 1).

2     Регламент на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 1996 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223).