Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 11. února 2019 – Donex Shipping and Forwarding B.V., další účastník řízení: Staatssecretaris van Financiën

(Věc C-104/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Donex Shipping and Forwarding B.V.

Další účastník řízení: Staatssecretaris van Financiën

Předběžné otázky

Je nařízení (ES) č. 91/20091 vůči dovozci do Unie neplatné pro porušení čl. 2 odst. 11 nařízení (ES) č. 384/962 z důvodu, že Rada při zjišťování dumpingového rozpětí pro dotčené výrobky nespolupracujících čínských vyvážejících výrobců nezohlednila při srovnání upraveném ve výše uvedeném ustanovení vývozní obchody týkající se určitých druhů tohoto výrobku?

Je nařízení (ES) č. 91/2009 vůči dovozci do Unie neplatné pro porušení čl. 2 odst. 10 nařízení (ES) č. 384/96 z důvodu, že orgány Unie při srovnání běžné hodnoty výrobků indického výrobce s vývozními cenami obdobných čínských výrobků v rámci výpočtu dumpingového rozpětí pro dotčené výrobky odmítly zohlednit úpravy související s dovozními cly pro suroviny a nepřímými daněmi ve srovnatelné zemi Indii, jakož i rozdíly ve výrobě, popř. mezi výrobními náklady nebo vzhledem k tomu, že orgány Unie neposkytly (včas) v průběhu šetření spolupracujícím čínským vyvážejícím výrobcům všechny údaje od indického výrobce související se zjištěním běžné hodnoty?

____________

1     Nařízení Rady ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. 2009, L 29, s. 1).

2     Nařízení Rady ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. 1996, L 56, s. 1).