Language of document :

2019 m. vasario 11 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Donex Shipping and Forwarding B.V., kita šalis: Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-104/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Donex Shipping and Forwarding B.V.

Kita šalis: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/20091 negalioja importuotojui į Sąjungą dėl Reglamento (EB) Nr. 384/962 2 straipsnio 11 dalies pažeidimo, nes Taryba, atlikdama šioje nuostatoje numatytą palyginimą ir nustatydama nebendradarbiaujančių Kinijos eksportuojančių gamintojų atitinkamų produktų dempingo skirtumą, neatsižvelgė į su tam tikromis produkto rūšimis susijusius eksporto sandorius?

2.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/2009 negalioja importuotojui į Sąjungą dėl Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 10 dalies pažeidimo, nes Sąjungos institucijos, apskaičiuodamos atitinkamų produktų dempingo skirtumą ir lygindamos Indijos gamintojo produktų normaliąją vertę su tokių pat kiniškų produktų eksporto kainomis, atsisakė atsižvelgti į koregavimus, susijusius su žaliavų importo mokesčiais ir netiesioginiais mokesčiais analogiškoje valstybėje Indijoje bei su gamybos ir gamybos išlaidų skirtumais, ir (arba) nes Sąjungos institucijos tyrimo metu, nustatydamos normaliąją vertę, (laiku) nepateikė bendradarbiaujantiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams visų Indijos gamintojo duomenų?

____________

1 2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 29, 2009, p. 1).

2 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 10 t., p. 45).