Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 11. februára 2019 – Donex Shipping and Forwarding B.V./Staatssecretaris van Financiën

(vec C-104/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: Donex Shipping and Forwarding B.V.

Odporca: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

Je nariadenie (ES) č. 91/20091 neplatné voči dovozcovi do Únie pre porušenie článku 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 384/962 , pretože pri výpočte dumpingového rozpätia pre dotknutý tovar od nespolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov pri porovnaní upravenom v tomto predpise Rada nezohľadnila vývozné transakcie týkajúce sa určitých druhov tovaru?

Je nariadenie (ES) č. 91/2009 pre porušenie článku 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 384/96 neplatné voči dovozcovi do Únie, pretože orgány Únie v rámci výpočtu dumpingového rozpätia pre dotknutý tovar pri porovnávaní normálnej hodnoty tovaru indického výrobcu s vývoznými cenami podobného čínskeho tovaru neboli ochotné zohľadniť úpravy v súvislosti s dovoznými clami na suroviny a nepriamymi daňami v analogickej krajine India, ako aj v súvislosti s rozdielmi vo výrobe, resp. výrobnými nákladmi, a/alebo pretože orgány Únie počas prešetrovania (včas) neposkytli spolupracujúcim čínskym vyvážajúcim výrobcom všetky údaje indického výrobcu v rámci určovania normálnej hodnoty?

____________

1     Nariadenie Rady z 26. januára 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 29, 2009, s. 1).

2     Nariadenie Rady z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 56, 1996, s. 1; Mim. vyd. 11/010, s. 45).