Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 11. februarja 2019 – Donex Shipping and Forwarding B.V., druga stranka: Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-104/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Donex Shipping and Forwarding B.V.

Druga stranka v postopku s pritožbo: Staatssecretaris van Financiën

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali Uredba (ES) št. 91/20091 glede uvoznika v Unijo ni veljavna zaradi kršitve člena 2(11) Uredbe (ES) št. 384/962 , ker Svet pri določitvi stopnje dampinga za zadevne izdelke za nesodelujoče kitajske proizvajalce izvoznike v okviru primerjave iz te določbe ni upošteval izvoznih transakcij nekaterih vrst izdelka?

2.    Ali Uredba (ES) št. 91/2009 glede uvoznika v Unijo ni veljavna zaradi kršitve člena 2(10) Uredbe (ES) št. 384/96, ker instituciji Unije v okviru izračuna višine stopnje dampinga za zadevne izdelke pri primerjavi normalne vrednosti izdelkov indijskega proizvajalca z izvoznimi cenami podobnih kitajskih izdelkov nista upoštevali prilagoditev, povezanih z uvoznimi dajatvami na surovine, in posrednih davkov v primerljivi državi Indiji ter razlik v (proizvodnih) stroških, in/ali ker instituciji Unije sodelujočim kitajskim proizvajalcem izvoznikom med preiskavo nista (pravočasno) zagotovili vseh informacij indijskega proizvajalca, ki so upoštevne za določitev normalne vrednosti?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 29, 2009, str. 1).

2 Uredba Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 10, str. 45).