Language of document :

Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 7 февруари 2019 г. — TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Дело C-87/19)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Жалбоподател: TV Play Baltic AS

Ответник: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Преюдициални въпроси

Следва ли член 2, буква м) от Директива 2002/21/EО1 на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) да се тълкува в смисъл, че „предоставяне на електронна съобщителна мрежа“ не обхваща дейностите по повторно излъчване чрез спътникови мрежи, собственост на трети лица, като извършваните от жалбоподателя?

Следва ли член 31, параграф 1 от Директива 2002/22/EО2 на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга), изменена с Директива 2009/136/EО3 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година, да се тълкува в смисъл, че не допуска държавите членки да налагат задължение за „наложителен пренос“ (за излъчване на телевизионен канал чрез спътникови мрежи, собственост на трети лица, и за предоставяне на достъп до това излъчване на крайните ползватели) на икономическите оператори като жалбоподателя, които: (1) излъчват телевизионен канал, защитен от система за условен достъп през спътникови мрежи, притежавани от трети лица, като за целта приемат сигнали от телевизионни програми (канали), излъчвани по това време, конвертират ги, кодират ги и ги препращат към изкуствен сателит на Земята, от който те непрекъснато се предават обратно към Земята, и (2) предлагат пакети от телевизионни канали на клиенти, като за целта предоставят достъп до защитеното телевизионно предаване (или до част от него) чрез устройства за условен достъп срещу възнаграждение?

Следва ли член 31, параграф 1 от Директива 2002/22, изменена с Директива 2009/136, да се тълкува в смисъл, че за целите на прилагане на тази разпоредба, следва да се приеме, че значителен брой крайни ползватели не използват електронни съобщителни мрежи (в конкретния случай сателитна телевизионна мрежа) като основен източник (средство) за получаване на телевизионни предавания, когато тези мрежи се използват като основен източник (средство) от само около 6 % от всички крайни ползватели (в конкретния случай, домакинства)?

Следва ли при анализа дали приложението на член 31, параграф 1 от Директива 2002/22, изменена с Директива 2009/136, е обосновано, да се вземат предвид интернет-потребителите, които могат безплатно да гледат въпросните телевизионни програми (или част от тях) на живо онлайн?

Следва ли член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува като забраняващ на държавите членки да налагат задължение за икономическите оператори, като жалбоподателя, да излъчват повторно телевизионен канал по електронни съобщителни мрежи безплатно, когато операторът, в полза на когото е предвидено това задължение, е напълно способен самият той да излъчва тези телевизионни канали чрез същата мрежа със свои собствени средства?

Следва ли член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува като забраняващ на държавите членки да налагат задължение за икономическите оператори, като жалбоподателя, да излъчват повторно телевизионен канал по електронни съобщителни мрежи безплатно, когато това задължение би обхванало само около 6 % от всички домакинства, като тези домакинства имат възможността да гледат телевизионния канал чрез мрежата за наземно разпространение или интернет?

____________

1 ОВ L 108, 2002  г., стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195.

2 ОВ L 108, 2002  г., стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 213.

3 ОВ L 337, 2009  г., стр. 11.