Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 7 februarie 2019 – TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Cauza C-87/19)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Recurentă: TV Play Baltic AS

Intimată: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Întrebările preliminare

Articolul 2 litera (m) din Directiva 2002/21/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru) trebuie interpretat în sensul că „furnizarea unei rețele de comunicații electronice” nu include activitățile de retransmisie de televiziune, cum sunt cele întreprinse de către recurentă, prin rețele de telecomunicații prin satelit aflate în proprietatea unor terți?

Articolul 31 alineatul (1) din Directiva 2002/22/CE2 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE3 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009, trebuie interpretat în sensul că nu permite unui stat membru să impună o obligație de difuzare („must carry”) (obligație de a difuza un canal de televiziune prin rețele de telecomunicații prin satelit aflate în proprietatea unor terți și de a oferi utilizatorilor finali acces la respectiva transmisie) unor operatori economici, cum este recurenta, care (1) difuzează, prin rețele de telecomunicații prin satelit aflate în proprietatea unor terți, un canal de televiziune protejat printr-un sistem de acces condiționat, care, în acest scop, recepționează semnalele de transmisie a programelor de televiziune (a canalelor), realizează conversia acestora, le codează și le transmite către un satelit artificial al Pământului de unde aceste semnale sunt retransmise neîntrerupt înapoi către suprafața Pământului și (2) oferă pachete de canale de televiziune clienților punând în acest sens la dispoziție accesul la respectiva transmisie televizată protejată (sau la o parte din această transmisie) prin intermediul unor dispozitive de acces condiționat, în schimbul unei remunerații?

Articolul 31 alineatul (1) din Directiva 2002/22, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136, trebuie interpretat în sensul că, în vederea aplicării acestei dispoziții, nu se poate considera că principala sursă (mijloc) de recepție a transmisiunilor de televiziune pentru un număr semnificativ de utilizatori finali îl reprezintă rețelele de comunicații electronice (în speță, o rețea de difuzare prin satelit) în situația în care doar aproximativ 6 % din numărul total al utilizatorilor finali (în speță, gospodării) folosesc aceste rețele ca principala sursă (mijloc) de recepție?

Atunci când se evaluează dacă se justifică aplicarea articolului 31 alineatul (1) din Directiva 2002/22, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136, trebuie să se țină cont de utilizatorii de internet care pot viziona gratuit programele de televiziune în cauză (sau o parte a acestora) în direct pe internet?

Articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că nu permite unui stat membru să impună o obligație imperativă unor operatori economici, cum este recurenta, de a retransmite gratuit un canal de televiziune prin rețelele de comunicații electronice, în situația în care radiodifuzorul în beneficiul căruia este prevăzută această obligație este pe deplin capabil să difuzeze el însuși din fonduri proprii respectivele canale de televiziune prin aceleași rețele?

Articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că nu permite unui stat membru să impună o obligație imperativă unor operatori economici, cum este recurenta, de a retransmite gratuit un canal de televiziune prin rețelele de comunicații electronice în situația în care această obligație ar privi doar aproximativ 6 % din totalul gospodăriilor și în condițiile în care respectivele gospodării au posibilitatea de a viziona acest canal de televiziune prin intermediul rețelei de radiodifuziune terestră sau prin internet?

____________

1 JO 2002, L 108, p. 33, Ediţie specială, 13/vol. 35, p. 195.

2 JO 2002, L 108, p. 51, Ediţie specială, 13/vol. 35, p. 213.

3 JO 2009, L 337, p. 11.