Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Унгария срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 13 декември 2018 г. по дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid/Комисия

(Дело C-178/19 P)

Езици на производството: испански и френски

Страни

Жалбоподател: Унгария (представител: M.Z. Fehér)

Други страни в производството: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

В жалбата си Унгария иска от Общия съд:

Като главно искане:

да отмени решението, постановено на 13 декември 2018 г. от Общия съд по съединени дела T–339/16, T–352/16 и T–391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid/Комисия, и да обяви за недопустими жалбите, подадени от Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid.

При условията на евентуалност:

да отмени диспозитива на решението в частта му, в която се определя срок от дванадесет месеца за запазване на правните последици от отменената разпоредба, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение, и същевременно да се постанови запазване на правните последици от отменената разпоредба до приемането на нова правна уредба, която да замени тези разпоредби,

и

да осъди жалбоподателите по производството пред Общия съд да заплатят съдебните разноски по настоящото производство по обжалване.

Основания и основни доводи

Унгарското правителство оспорва в жалбата си, от една страна, констатациите в обжалваното съдебно решение относно допустимостта, и оттук допустимостта на жалбата в първоинстанционното производство, и от друга страна, преценката и изводите в обжалваното съдебно решение относно правните последици във времето от отменената разпоредба.

Според унгарското правителство в обжалваното съдебно решение Общият съд неправилно е приел, че Регламент 2016/6461 не изисква мярка за изпълнение по отношение на жалбоподателите по първоинстанционното производство, че този регламент се отнася пряко до тях и че поради това те са процесуално легитимирани да подадат жалба на основание член 263, четвърта алинея ДФЕС. В действителност Регламент 2016/646 изисква мерки за изпълнение и по отношение на тези жалбоподатели, и освен това, той не се отнася пряко до тях, тъй като противно на посоченото в обжалваното съдебно решение не стеснява правомощието на жалбоподателите да приемат мерки, ограничаващи движението на някои превозни средства.

От друга страна, унгарското правителство смята, че в обжалваното съдебно решение Общият съд е нарушил принципа на правна сигурност, като е посочил максимален срок от дванадесет месеца за запазване на правните последици от отменената разпоредба, тъй като този срок не може да се счита за достатъчен, за да се приеме правна норма, която да замени тази разпоредба. Предоставеният на предприятията намален срок за приспособяване не им позволява да се подготвят за изменените правила, като не е решен и въпросът за смекчаване на техните вреди, на които вече може да се направи оценка. Положението, което би възникнало в периода между прекратяване на правните последици във времето от отменената разпоредба и приемането на нова правна норма, би било в противоречие с принципа на правна сигурност, и би довело до сериозно накърняване на правата, както на производителите на превозни средства, така и на потребителите.

____________

1 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 2016 г., стр. 1).