Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Maďarskem proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid v. Komise

(Věc C-178/19 P)

Jednací jazyky: španělština a francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Maďarsko (zástupce: M. Z. Fehér, zmocněnec)

Další účastníci řízení: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek (navrhovatele)

Maďarsko v kasačním opravném prostředku navrhuje, aby Soudní dvůr:

primárně:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid v. Evropská komise, a určil, že žaloby, které podaly Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid, jsou nepřípustné;

podpůrně:

částečně zrušil výrok rozsudku v části, ve které se určuje lhůta, ve které zůstávají zachovány účinky ustanovení zrušených citovaným rozsudkem, na dvanáct měsíců ode dne, kdy rozsudek nabude právní moci, a zároveň se stanoví, že účinky zrušených ustanovení zůstávají zachovány do doby, než bude přijata nová právní úprava nahrazující tato ustanovení;

a dále:

–    uložil žalobcům náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Ve svém kasačním opravném prostředku maďarská vláda namítá zaprvé posouzení přípustnosti v napadeném rozsudku, potažmo prohlášení přípustnosti žalob na neplatnost, a zadruhé posouzení a závěry Tribunálu v napadeném rozsudku stran časových účinků zrušených rozhodnutí.

Tribunál v napadeném rozsudku dospěl podle maďarské vlády k nesprávnému závěru, že nařízení 2016/6461 nevyžaduje ve vztahu k žalobcům žádné prováděcí opatření a tito žalobci jsou jím dotčeni bezprostředně, takže mají aktivní legitimaci k podání žaloby na základě čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU. Nařízení 2016/646 přitom prováděcí opatření vyžaduje, a to i ve vztahu k žalobcům, a žalobci jím nejsou dotčeni bezprostředně, neboť z uvedeného předpisu nevyplývají omezení, která mu napadený rozsudek připisuje ve vztahu k žalobci přijatým či připravovaným opatřením omezujícím používání vozidel.

Tribunál podle maďarské vlády dále tím, že v napadeném rozsudku určil nejzazší lhůtu, ve které zůstávají zachovány účinky zrušených ustanovení, na dvanáct měsíců, porušil zásadu právní jistoty, neboť takovou lhůtu nelze považovat za dostatečnou pro přijetí právní úpravy nahrazující tato ustanovení. Zkrácená lhůta pro přípravy, která byla podnikům poskytnuta, nestačí pro přizpůsobení se změněným ustanovením a nepočítá se ani se zmírňováním podnikatelských škod, které již lze vyčíslit. V období od skončení dočasných účinků zrušených ustanovení do přijetí nové právní úpravy vznikne situace neslučitelná se zásadou právní jistoty a bude docházet k závažnému porušování práv výrobců vozidel i spotřebitelů.

____________

1 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. 2016, L 109, s. 1).