Language of document :

Valitus, jonka Unkari on tehnyt 22.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid v. komissio, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-178/19 P)

Oikeudenkäyntikielet: espanja ja ranska

Asianosaiset

Valittaja: Unkari (asiamies: Z. Fehér)

Muut osapuolet: Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid

Vaatimukset

Unkarin hallitus vaatii muutoksenhaussaan unionin tuomioistuinta

kumoamaan perusteettomana unionin yleisen tuomioistuimen 13.12.2018 yhdistetyissä asioissa Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid v. Euroopan komissio (T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, EU:T:2018:927) antaman tuomion;

toissijaisesti

kumoamaan kyseisen tuomion tuomiolauselman siltä osin kuin siinä määrätään, että kumotulla säännöksellä on vaikutuksia kahdentoista kuukauden ajan kyseisen tuomion lainvoimaiseksi tulosta lukien, ja samalla päättämään, että kumotun säännöksen vaikutukset pysytetään voimassa nämä säännökset korvaavan uuden lainsäädännön antamiseen asti,

ja

velvoittamaan unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn menettelyn osapuolet korvaamaan muutoksenhausta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unkarin hallitus riitauttaa valituksessaan yhtäältä ne valituksenalaisessa tuomiossa esitetyt toteamukset, jotka liittyvät tutkittavaksi ottamiseen ja siis siihen, voidaanko kanne ottaa tutkittavaksi, ja toisaalta sen unionin yleisen tuomioistuimen esittämän arvioinnin, joka koskee kumottujen säännösten ajallisia vaikutuksia ja sen tästä tekemän päätelmän.

Unkarin hallituksen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheellisen päätelmän, jonka mukaan asetus 2016/646 ei edellytä minkäänlaista täytäntöönpanotoimea kantajiin nähden ja jonka mukaan tämä koskee niitä suoraan ja että näin ollen kantajilla on oikeus nostaa SEUT 263 artiklan neljänteen kohtaan perustuva kanne. Todellisuudessa asetuksessa 2016/6461 edellytetään täytäntöönpanotoimia myös suhteessa kantajiin, eikä se myöskään koske niitä suoraan, koska sillä ei – päinvastoin kuin valituksenalaisessa tuomiossa todetaan – rajoiteta kantajien toimivaltaa näiden toteuttaessa tiettyjen ajoneuvojen liikkuvuutta rajoittavia toimenpiteitä.

Unkarin hallituksen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi sivuuttanut oikeusvarmuuden periaatteen, koska se on valituksenalaisessa tuomiossa määrännyt kumotun säännöksen oikeudelliset vaikutukset pysytettäviksi voimassa kahdentoista kuukauden ajan, sillä tällaista määräaikaa ei voida pitää riittävänä kumotun säännöksen korvaavien sääntöjen antamiseksi. Yritysten ei ole niiden sopeutumiselle asetetun määräajan lyhentämisen vuoksi mahdollista valmistautua muutettuihin säännöksiin, eikä kysymystä niille aiheutuvien, jo arvioitavissa olevien vahinkojen lieventämisestä ole sitäkään ratkaistu. Tilanne kumotun säännöksen ajallisten vaikutusten lakkaamisen ja uusien säännösten antamisen välisenä ajanjaksona on oikeusvarmuuden periaatteen vastainen, ja niin ajoneuvojen valmistajien kuin kuluttajienkin oikeuksia loukataan merkittävästi.

____________

1 Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 20.4.2016 annettu komission asetus (EU) N:o 2016/646 (EUVL 2016, L 109, s. 1).