Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnijela Mađarska protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 13. prosinca 2018. u spojenim predmetima T-339/16, T-352/16 i T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid protiv Europske komisije

(predmet C-178/19 P)

Jezici postupka: španjolski i francuski

Stranke

Žalitelj: Mađarska (zastupnik: M. Z. Fehér, agent)

Druge stranke u postupku: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Mađarska u svojoj žalbi od Suda zahtijeva da:

kao prvo:

ukine presudu od 13. prosinca 2018. koju je Opći sud donio u spojenim predmetima T–339/16, T–352/16 i T–391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid/ Europska komisija, i proglasi nedopuštenima tužbe koje su podnijeli Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid;

podredno:

djelomično ukine izreku presude u dijelu u kojem se određuje rok od 12 mjeseci, računajući od dana kada presuda počne proizvoditi učinke, za zadržavanje učinaka odredaba koje su presudom poništene i istodobno naloži zadržavanje učinaka poništenih odredaba do donošenja novog propisa kojim se te odredbe zamjenjuju,

i

–    tuženicima u postupku pred Općim sudom naloži snošenje troškova žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U svojoj žalbi mađarska se vlada protivi, s jedne strane, dijelu u kojem se u pobijanoj presudi odlučuje o dopuštenosti i, posljedično, dopuštenosti tužbi za poništenje, kao i, s druge strane, ocjeni koja se u pobijanoj presudi daje u pogledu vremenskih učinaka poništenih odredaba.

Prema mišljenju mađarske vlade, Opći je sud u pobijanoj presudi pogrešno zaključio da Uredba 2016/6461 ne zahtijeva provedbene mjere u pogledu tuženika i da se navedena uredba izravno odnosi na njih, te da stoga tužitelji imaju procesnu legitimaciju za podnošenje tužbe na temelju članka 263. četvrtog stavka UFEU-a. Naime, Uredba 2016/646 zahtijeva provedbene mjere, i u odnosu na tužitelje, i, s druge strane, ne odnosi se izravno na njih, s obzirom na to da navedeni propis ne ograničava, suprotno onomu što se smatra u pobijanoj presudi, mogućnost tužitelja da donesu ili provedu mjere ograničenja prometa vozila.

S druge strane, mađarska je vlada mišljenja da je Opći sud u pobijanoj presudi povrijedio načelo pravne sigurnosti time što je odredio rok od 12 mjeseci za zadržavanje učinaka poništenih odredaba, s obzirom na to da se navedeno razdoblje ne može smatrati dovoljnim za donošenje propisa kojim bi se zamijenilo te odredbe. Skraćeni rok pripreme koji je poduzetnicima dan nije dovoljan da bi se prilagodilo izmijenjenim odredbama niti je uređeno naknađivanje štete poduzetnicima koju je već moguće odrediti. Tijekom razdoblja između prestanka vremenskih učinaka poništenih odredaba i donošenja novog propisa nastat će situacija koja nije u skladu s pravnom sigurnošću te će se teško povrijediti prava proizvođača vozila i potrošača.

____________

1 Uredba Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL 2016., L 109, str. 1.)