Language of document :

Odvolanie podané 22. februára 2019: Maďarsko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia

(vec C-178/19 P)

Jazyk konania: španielčina a francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník účastníci konania: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Maďarsko vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 vo spojených veciach Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Európska Komisia (T-339/16, T-352/16 a T-391/16, EU:T:2018:927) a vyhlásil neprípustnosť žalôb Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid,

subsidiárne:

čiastočne zrušil výrok rozsudku v časti, v ktorej sa určuje lehota, v ktorej zostávajú zachované účinky ustanovení zrušených citovaným rozsudkom, na dvanásť mesiacov odo dňa, keď sa rozsudok stane právoplatným, a zároveň sa stanoví, že účinky zrušených ustanovení zostávajú zachované do prijatia novej právnej úpravy nahradzujúcej tieto ustanovenia,

ďalej:

uložil žalobcom povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Vo svojom odvolaní maďarská vláda namieta po prvé posúdenie prípustnosti v napadnutom rozsudku a teda prípustnosti žalôb o neplatnosť, ako aj po druhé posúdenie a závery Všeobecného súdu v napadnutom rozsudku v súvislosti s časovými účinkami zrušených ustanovení.

Podľa maďarskej vlády Všeobecný súd v napadnutom rozsudku nesprávne dospel k záveru, že nariadenie 2016/6461 nevyžaduje vo vzťahu k žalobcom žiadne vykonávacie opatrenie a že sa priamo týka týchto žalobcov, takže sú aktívne legitimovaní na podanie žaloby na základe článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ. Nariadenie 2016/646 v skutočnosti vyžaduje vykonávacie opatrenia vo vzťahu k žalobcom a navyše sa netýka priamo žalobcov, pretože neobmedzuje, na rozdiel od tvrdení v napadnutom rozsudku, právomoc žalobcov prijať opatrenia obmedzujúce používanie určitých vozidiel.

Podľa maďarskej vlády Všeobecný súd navyše porušil zásadu právnej istoty tým, že v napadnutom rozsudku určil maximálnu lehotu dvanástich mesiacov na zachovanie právnych účinkov zrušeného ustanovenia, keďže takúto lehotu nemožno považovať za dostatočnú pre prijatie právnej úpravy nahradzujúcej toto ustanovenie. Skrátená lehota na prípravu, ktorá bola poskytnutá podnikom, nestačí na prispôsobenie sa zmeneným ustanoveniam a nepočíta sa ani so zmierňovaním podnikateľských škôd, ktoré už možno vyčísliť. V období od skončenia dočasných účinkov zrušených ustanovení do prijatia novej právnej úpravy vznikne situácia nezlučiteľná so zásadou právnej istoty a bude dochádzať k závažnému porušovaniu práv výrobcov vozidiel a spotrebiteľov.

____________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 2016, s. 1).