Language of document :

Pritožba, ki jo je Madžarska vložila 22. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 13. decembra 2018 v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Komisija

(Zadeva C-178/19 P)

Jezik postopka: španščina in francoščina

Stranke

Pritožnica: Madžarska (zastopnik: M. Z. Fehér, agent)

Druge stranke v postopku: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Evropska komisija

Predlog

Madžarska v svoji pritožbi Sodišču predlaga, naj:

primarno:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 v združenih zadevah T–339/16, T–352/16 in T–391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Evropska komisija, in pritožbe, ki so jih vložili Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid, zavrže kot nedopustne,

podredno:

razveljavi izrek sodbe v delu, v katerem je določen 12-mesečni rok, ki začne teči od začetka učinkovanja te sodbe, in ohrani učinke določbe, ki je bila razveljavljena s sodbo, ter hkrati odredi ohranitev učinkov razveljavljene določbe do sprejetja novih predpisov, ki bodo nadomestili te določbe,

poleg tega pa:

–    tožečim strankam iz postopka pred Splošnim sodiščem naloži, naj plačajo stroške pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Madžarska vlada s to pritožbo po eni strani nasprotuje navedbam v izpodbijani sodbi glede dopustnosti in posledično dopustnosti ničnostnih tožb, in po drugi strani presoji in ugotovitvi izpodbijane sodbe v zvezi s časovnimi učinki razveljavljenih določb.

Po mnenju madžarske vlade je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi zmotno prišlo do sklepa, da Uredba 2016/6461 ne potrebuje nobenega izvedbenega ukrepa glede tožečih strank in da jih ta uredba neposredno zadeva, zato imajo tožeče stranke pravico do vložitve tožbe na podlagi člena 263(4) PDEU. Uredba 2016/646 dejansko potrebuje izvedbene ukrepe tudi glede tožečih strank in jih poleg tega ne zadeva neposredno, saj ne ustvarja omejitve, ki ji jo pripisuje izpodbijana sodba v zvezi z ukrepi za omejitev uporabe vozil, ki jih sprejmejo ali predvidijo tožeče stranke.

Poleg tega madžarska vlada meni, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi kršilo načelo pravne varnosti s tem, ko je določilo največ 12-mesečni rok za ohranitev učinkov razveljavljene določbe, ker naj to obdobje ne bi zadostovalo za sprejetje pravila, ki bo nadomestilo to določbo. Skrajšano obdobje priprave, ki je na voljo podjetjem, naj ne bi zadostovalo za prilagoditev spremenjenim določbam, niti naj ne bi omogočalo blažitve poslovne škode, ki jo je že mogoče oceniti. V obdobju med prenehanjem prehodnih učinkov razveljavljene določbe in sprejetjem novih pravil naj bi nastala situacija, ki je v nasprotju z načelom pravne varnosti, in naj bi bile resno kršene tako pravice proizvajalcev vozil kot pravice potrošnikov.

____________

1 Uredba Komisije (EU) 2016/646, z dne 20. aprila 2016, o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL 2016, L 109, str. 1).