Language of document :

Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Ungern av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 december 2018 i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid mot kommissionen

(Mål C-178/19 P)

Rättegångsspråk: spanska och franska

Parter

Klagande: Ungern (ombud: M.Z. Fehér)

Övriga parter i målet: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska i första hand

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 13 december 2018 i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid mot Europeiska kommissionen, och fastställa att den talan som väckts av Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid inte kan tas upp till prövning,

och i andra hand

delvis upphäva domslutet i domen i den del det fastställs att rättsverkningarna av den genom domen ogiltigförklarade bestämmelsen ska bestå tolv månader från och med den dag då domen vinner laga kraft, samtidigt som det förordnas att rättsverkningarna av den ogiltigförklarade bestämmelsen ska bestå fram till dess att nya regler som ersätter dessa bestämmelser har antagits,

samt

förplikta sökandena i målet vid tribunalen att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande.

Grunder och huvudargument

I sitt överklagande ifrågasätter den ungerska regeringen den överklagade domen i den del den rör dels sakprövningsförutsättningar och, följaktligen, upptagandet av respektive talan om ogiltigförklaring till prövning, dels bedömningen och fastställandet av de ogiltigförklarade bestämmelsernas rättsverkningar i tiden.

Enligt den ungerska regeringen drar tribunalen i den överklagade domen felaktigt slutsatsen att förordning 2016/6461 inte kräver att någon genomförandeåtgärd vidtas gentemot sökandena och att den berör dem direkt, varför sökandena har rätt att väcka talan enligt artikel 263 fjärde stycket FEUF. I själva verket kräver förordning 2016/646 att genomförandeåtgärder vidtas, även gentemot sökandena. Vidare berör den inte sökandena direkt. Till skillnad från vad som anförs i den överklagade domen innebär förordningen nämligen ingen begränsning av de restriktiva åtgärder för fordons användning som sökandena beslutar om eller planerar.

Enligt den ungerska regeringen åsidosätter tribunalen dessutom rättssäkerhetsprincipen i den överklagade domen genom att det fastställs att rättsverkningarna av den ogiltigförklarade bestämmelsen ska bestå tolv månader, eftersom den tiden inte kan anses tillräcklig för att kunna anta de bestämmelser som ersätter denna bestämmelse. Den reducerade tidsfrist som företagen beviljas för att förbereda sig är inte tillräcklig för att anpassa sig till de ändrade bestämmelserna och det föreskrivs inte heller någon lindring för de skador som företagarna drabbas av och som redan kan uppskattas. Under perioden mellan den ogiltigförklarade bestämmelsens sista rättsverkningar och antagandet av de nya bestämmelserna uppkommer en situation som strider mot rättssäkerhetsprincipen och allvarligt åsidosätter såväl fordonstillverkarnas som konsumenternas rättigheter.

____________

1 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 2016, s. 1).