Language of document :

Иск, предявен на 21 декември 2018 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-808/18)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Condou-Durande, A. Tokár и J. Tomkin)

Ответник: Унгария

Искания на ищеца

Комисията иска от Общия съд:

а)    да установи, че:

като предвижда, че молбата за убежище трябва да се подава лично пред компетентния орган и само в транзитните зони, в които се допуска влизането на ограничен брой лица,

като прилага като общо правило специална процедура, в която не са осигурени гаранциите, предвидени в Директива 2013/32/ЕС1 ,

като изисква да се прилага спрямо всички кандидати за убежище (с изключение на лицата под 14 години) процедура, вследствие на която докато трае процедурата за предоставяне на убежище те задължително трябва да останат задържани в обекти в транзитните зони, които могат да напуснат само в посока към Сърбия, като това задържане не е осигурено с гаранциите, предвидени в Директива 2013/33/ЕС2 ,

като отвежда до другата страна на граничните заграждения незаконно пребиваващите граждани на трети страни, без да спазва процедурите и гаранциите, предвидени в член 5, член 6, параграф 1, член 12, параграф 1, и член 13, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО3 ,

не транспонира в националното право член 46, параграф 5 от Директива 2013/32 и приема разпоредби, които се отклоняват от общото правило за автоматично суспензивно действие в случаи, които не попадат в приложното поле на член 46, параграф 6 от тази директива,

Унгария не изпълнява задълженията си по член 3, член 6, член 24, параграф 3, член 43 и член 46, параграфи 5 и 6 от Директива 2013/32, по член 2, буква з), член 8, член 9 и член 11 от Директива 2013/33, и по член 5, член 6, параграф 1, член 12, параграф 1 и член 13, параграф 1 от Директива 2008/115, всички във връзка с членове 6, 18 и 47 от Хартата на основните права;

б)    да осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията счита, че Унгария нарушава членове 3 и 6 от Директива 2013/32, като предвижда, че молбата за убежище трябва да се подава лично пред компетентния орган и само в транзитните зони, в които се допуска влизането на ограничен брой лица. По този начин Унгария не гарантира на кандидатите за международна закрила действителен достъп до процедурата за предоставяне на убежище.

Според Комисията разпоредбите на Закона за правото на убежище, съгласно които кандидатите са задължени да останат в транзитните зони докато се разглеждат молбите им за международна закрила, водят до това всички кандидати за убежище да бъдат систематично задържани в Унгария, което не е в съответствие с предвиденото в Директива 2013/33.

Освен това, Комисията счита, че Унгария не изпълнява задълженията си по член 5, член 6, параграф 1, член 12, параграф 1 и член 13, параграф 1 от Директива 2008/115, като отвежда до другата страна на граничните заграждения незаконно пребиваващите граждани на трети страни, без да спазва процедурите и гаранциите, предвидени в тази директива.

Според Комисията Унгария не е транспонирала в националното си право общото правило, предвидено в член 46, параграф 5 от Директива 2013/32, тъй като по отношение на съдебния административен контрол върху решенията за отхвърляне на молбите като неоснователни Законът за правото на убежище е отменил разпоредбата, предвиждаща автоматично суспензивно действие на жалбата, подадена пред съда.

Освен това, Комисията твърди, че Унгария нарушава член 46, параграфи 5 и 6 от Директива 2013/32, тъй като в случаите на отхвърляне на молби за международна закрила Законът за правото на убежище не предвижда изрично възможност за суспензивно действие. Поради това не е гарантирано правото на кандидатите да останат на територията на Унгария докато се разглежда жалбата, тъй като решението за отказ подлежи на изпълнение независимо от подаването на жалба по съдебен ред.

____________

1 Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 60).

2 Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 96).

3 Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 2008 г., стр. 98).