Language of document :

Sag anlagt den 21. december 2018 – Europa-Kommissionen mod Ungarn

(Sag C-808/18)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Condou-Durande, A. Tokár og J. Tomkin, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Ungarn

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 3, 6, artikel 24, stk. 3, artikel 43 og artikel 46, stk. 5 og 6, i direktiv 2013/32/EU 1 , artikel 2, litra h), artikel 8, 9 og 11 i direktiv 2013/33/EU 2 og artikel 5, artikel 6, stk. 1, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/115/EF 3 , alle bestemmelser sammenholdt med artikel 6, 18 og 47 i chartret om grundlæggende rettigheder ved

at fastsætte, at asylansøgninger skal indgives personligt til den kompetente asylmyndighed og alene i transitområderne, som kun et begrænset antal personer har adgang til

at anvende en særlig procedure, som ikke sikrer overholdelsen af garantierne i direktiv 2013/32, generelt

at bestemme, at alle asylansøgere (med undtagelse af mindreårige under 14 år) underkastes en procedure, som betyder, at ansøgerne skal tvangsinterneres i transitområderne under hele asylproceduren i centre, som de kun kan forlade i retning mod Serbien, uden at denne internering yder de garantier, som er fastsat i direktiv 2013/33

at flytte tredjelandsstatsborgere, som opholder sig ulovligt på Ungarns område, til den anden side af grænsehegnet, uden at overholde de procedurer og garantier, som er fastsat i artikel 5, artikel 6, stk. 1, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/115

ikke at gennemføre artikel 46, stk. 5, i direktiv 2013/32 i national ret og vedtage bestemmelser, som afviger fra den almindelige regel om automatisk opsættende virkning i situationer, som ikke er omfattet af dette direktivs artikel 46, stk. 6.

b)    Ungarn tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen er af den opfattelse, at Ungarn har tilsidesat artikel 3 og 6 i direktiv 2013/32 ved at fastsætte, at asylansøgninger skal indgives personligt til den kompetente asylmyndighed og alene i transitområderne, som kun et begrænset antal personer har adgang til. Herved sikrer Ungarn ikke, at ansøgerne om international beskyttelse har effektiv adgang til asylproceduren.

Efter Kommissionens opfattelse medfører bestemmelserne i loven om ret til asyl om, at ansøgerne har pligt til at blive i transitområderne, indtil der er truffet afgørelse vedrørende deres ansøgning om international beskyttelse, at Ungarn systematisk internerer alle asylansøgere, hvilket ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2013/33.

Kommissionen er desuden af den opfattelse, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 5, artikel 6, stk. 1, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/115 ved at flytte tredjelandsstatsborgere, som opholder sig ulovligt på Ungarns område, til den anden side af grænsehegnet uden at overholde de procedurer og garantier, som er fastsat i dette direktiv.

Ifølge Kommissionen har Ungarn ikke gennemført den almindelige regel i artikel 46, stk. 5, i direktiv 2013/32 i national ret, eftersom loven om ret til asyl i tilfælde, hvor der anlægges forvaltningssag til prøvelse af et afslag på en ansøgning som grundløs, har ophævet den bestemmelse, som fastsatte automatisk opsættende virkning af retssagen.

Kommissionen har desuden anført, at Ungarn tilsidesætter artikel 46, stk. 5 og 6, i direktiv 2013/32, fordi loven om ret til asyl i tilfælde, hvor der meddeles afslag på en ansøgning om international beskyttelse, ikke klart fastsætter muligheden for at anmode om opsættende virkning. Følgelig sikres ansøgernes ret til at blive på Ungarns område, indtil behandlingen af sagen er afsluttet, ikke, eftersom afgørelsen om afslag er eksigibel, uanset om der anlægges retssag.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26.6.2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 60).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26.6.2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 96).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16.12.2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT 2008, L 348, s. 98).