Language of document :

Kanne 12.12.2018 – Euroopan komissio v. Unkari

(asia C-808/18)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Condou-Durande, A. Tokár ja J. Tomkin)

Vastaaja: Unkari

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Unkari on

–    säätämällä, että turvapaikkahakemus voidaan jättää turvapaikkaviranomaiselle henkilökohtaisesti ja ainoastaan kauttakulkualueilla, joille pääsy on mahdollista vain rajoitetulle määrälle henkilöitä

–    soveltamalla pääsääntöisesti erityismenettelyä, jossa ei edellytetä direktiivin 2013/32U1 mukaisten takeiden noudattamista

–    säätämällä, että kaikkiin turvapaikanhakijoihin (lukuun ottamatta alle 14-vuoden ikäisiä lapsia) on sovellettava menettelyä, jonka tuloksena hakijat on välttämättä otettava koko menettelyn ajaksi kauttakulkualueilla säilöön niin, että niiltä voidaan poistua vain Serbiaan, säätämättä säilöönoton osalta direktiivin 2013/332 mukaisista takeista

–    siirtäessään laittomasti maassa olevat kolmansien maiden kansalaiset rajan toiselle puolelle direktiivin 2008/1153 5 artiklassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa säädettyjä menettelyjä ja takeita noudattamatta

–    laiminlyömällä direktiivin 2013/32 46 artiklan 5 kohdan saattamisen osaksi kansallista oikeutta ja antamalla säännöksiä, jotka poikkeavat automaattista lykkäävää vaikutusta koskevasta pääsäännöstä tilanteissa, jotka eivät kuulu direktiivin 46 artiklan 6 kohdan soveltamisalaan

jättänyt noudattamatta sille direktiivin 2013/32 3 ja 6 artiklan, 24 artiklan 3 kohdan, 43 artiklan ja 46 artiklan 5 ja 6 kohdan, direktiivin 2013/33 2 artiklan h alakohdan, 8, 9 ja 11 artiklan, direktiivin 2008/115 5 artiklan 6 artiklan 1 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, kun näitä tarkastellaan yhdessä perusoikeuskirjan 6, 18 ja 47 artiklan kanssa.

–    velvoittaa Unkarin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio katsoo, että Unkari on rikkonut direktiivin 2013/32 3 ja 6 artiklaa säätämällä, että turvapaikkahakemus voidaan jättää turvapaikkaviranomaiselle henkilökohtaisesti ja ainoastaan kauttakulkualueilla, joille pääsy on mahdollista vain rajoitetulle määrälle henkilöitä. Unkari ei näin ollen takaa kansainvälistä suojelua hakeville mahdollisuutta saada tosiasiallisesti asiansa käsitellyksi turvapaikkamenettelyssä.

Komissio katsoo, että turvapaikkalain niistä säännöksistä, joiden mukaan hakijoiden on oleskeltava kauttakulkualueilla koko sen ajan, jonka kansainvälistä suojelua koskevan asian käsittely kestää, seuraa, että Unkarissa turvapaikanhakijat otetaan systemaattisesti säilöön, mikä ei ole direktiivin 2013/33 vaatimusten mukaista.

Lisäksi komissio väittää, että Unkari siirtää maassa laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset direktiivissä 2008/115 säädettyjä menettelyjä ja takeita noudattamatta rajan toiselle puolelle, ja on näin jättänyt noudattamatta tämän direktiivin 2008/115 5 artiklan, 6 artiklan 1 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan.

Komissio katsoo, että koska turvapaikkalailla poistettiin niiden tapausten osalta, joissa perusteettomaksi todetun hakemuksen hylkäämisestä on valitettu tuomioistuimeen, säännös, joka koski hakemuksen automaattista lykkäävää vaikutusta, Unkari ei ole saattanut direktiivin 2013/32 46 artiklan 5 kohdassa vahvistettua pääsääntöä osaksi kansallista oikeuttaan.

Lisäksi komissio väittää, että Unkari on rikkonut direktiivin 2013/32 46 artiklan 5 ja 6 kohtaa, sillä turvapaikkalaissa ei yksiselitteisesti taata mahdollisuutta vaatia lykkäävää vaikutusta tilanteissa, joissa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus hylätään. Tämän vuoksi mikään ei takaa hakijalle oikeutta siihen, että hän voi jatkaa oleskeluaan Unkarissa valitusmenettelyn ratkaisuun saakka, koska hylkäävä päätös voidaan panna täytäntöön valituksen tekemisestä huolimatta.

____________

1 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 60).

2 Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU (EUVL 2013, L 180, s. 96).

3 Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY (EUVL 2008, L 348, s. 98).